Sutarčių sudarymo aplinkybės

Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį su šilumos tiekėju reikia sudaryti:

Buto  savininkui arba nuomininkui:

-          Pasikeitus patalpų savininkui (nuomininkui);

-          Pasikeitus buto bendram naudingam plotui;

    -  Pakeitus buto paskirtį į negyvenamąją patalpą (įrengus parduotuvę, įmonę ir pan.), taip pat jei nepakeitus patalpų paskirties joje vykdoma komercinė veikla;

   -     Kai teismo sprendimu padalijamas butas.

Negyvenamųjų patalpų savininkui:

   -  Pasikeitus patalpų savininkui;

  -  Pasikeitus įmonės pavadinimui;

  -  Pasikeitus patalpos bendram naudingam plotui.

Sutarties sudarymui reikia turėti:

Buto savininkui:

-          Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

-           Pažymą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius( butus, patalpas) ir teisę į juos;

Buto nuomininkui:

-          Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

-          Rajono savivaldybės administracijos sprendimo kopiją apie suteiktą butą.

Gyventojams nesudariusiems rašytinės Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir gyventojams taikomas šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (Žin.,2012, Nr. 106-5397).

Negyvenamųjų patalpų (juridiniam asmeniui) savininkui:

-          Prašymą sudaryti sutartį;

-          Įmonės registravimo pažymėjimą;

-          Pažymą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius( butus, patalpas) ir teisę į juos ;

-          Buto (patalpos) inventorinę knyga.  

Negyvenamųjų patalpų (Juridiniams asmenims) nesudariusiems rašytinės Šilumos pirkimo - pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomas šilumos  pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (Žin.,2012, Nr. 95-4878).

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju reikia sudaryti:

    Kai daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų priėmus bendru sprendimu ar nepriėmus jokio sprendimo dėl karšto vandens tiekėjo ar karšto vandens tiekimo būdo pasirinkimo, karšto vandens tiekėju tampa UAB „Molėtų šiluma“.

Sutarties sudarymui reikia turėti aukščiau nurodytus dokumentus kaip ir sudarant šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį.

Gyventojams nesudariusiems rašytinės Karšto vandens vartojimo pirkimo - pardavimo sutarties karšto vandens tiekėjui ir gyventojams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo - pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos (Jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priede), (Žin., 2010, Nr.127-6488).

Juridiniams asmenims nesudariusiems rašytinės Karšto vandens  pirkimo - pardavimo sutarties karšto vandens tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomos Karšto vandens  pirkimo - pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos  ( Jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių  9 priede),  (Žin., 2010, Nr.127-6488).