Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios 2017 m.

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

 

2017 m. liepos 27 d. Nr. B-131

 

Molėtai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3E-279 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2017 m. liepos 10 d. raštą Nr. 168 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų UAB „Molėtų šiluma“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“ šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams:

1.      šilumos bazinės kainos dedamąsias (be PVM):

            1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:

1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule  1,70 + THG,KD, dedamąsias:

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,70  ct/kWh;

1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją  - T HG,KD;

1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,04 ct/kWh;

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos  formule  1,70 + TH,KD, dedamąsias:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,70  ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;

1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:

1.2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidutinei galiai) – 12,39 Eur/kW per mėnesį;

1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 19,69 Eur/mėn.;

1.2.2.3. kintamąją dalį  – TH,KD;

1.3.    šilumos perdavimo kainas:

1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule – 0,74 + THT,KD, dedamąsias:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,74  ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;

1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:

1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,40 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) – 7,18 EUR/mėn.;

1.3.2.3. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – THT,KD;

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,11 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,77 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,05 EUR/mėn.

2.      Dedamųjų THG,KD, TH,KD, T H,KD formules:

 

 

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos kintamoji dedamoji

THG,KD =  TH,KD = 0,12 + ((2429,79 x pHG ,med b) +(9,01 x pHG ,m) + (84,07 x pHG ,med )) / (25 208 100 /100)

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = 0,05 + (4 115100 x TH ) / 21 093 000

3.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina

TH = 1,70 + TH,KD

 

čia:

pHG, med b – medienos kilmės biokuro kaina (EUR/tne);

pHG, m – mazuto kaina (EUR/tne);

pHG, med. – malkinės medienos kaina (EUR/tne).

 

Savivaldybės mero pavaduotojas            Mindaugas

 

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA“

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

2017 m. birželio 30 d. Nr. O3E-280

       Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos“, ir įvertinusi uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2017 m. vasario 20 d. per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (reg. Nr. R1-1895) pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą, 2017 m. kovo 10 d. raštu Nr. 8-91 pateiktą papildomą informaciją ir (ar) paaiškinimus bei atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2017 m. birželio d. pažymą Nr. O5E-159 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Komisija

n u t a r i a:

Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“ karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule 0,20 + Tkv kd, dedamąsias:

1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,20 Eur/m3.

2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd:

2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (56,67 x Tš) + (1,11 x Tgv) + (0,030 x Tgv pard)

2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,00 x Tš) + (1,00 x Tgv) + (0,030 x Tgv pard)

 čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams (Eur/m3);

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

 

 Komisijos pirmininkė                                                                                                Inga Žilienė