Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

      PATVIRTINTA

                                            UAB „Molėtų šiluma“

Direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d.

                                        Įsakymu Nr. 1-23

   

 

UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“ REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS

I.                   BENDROJI DALIS

1.      UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė) – tai struktūrinių padalinių visuma, užtikrinanti nepertraukiamą šilumos energijos ir karšto vandens tiekimą vartotojams, bei teikianti kitas paslaugas.

2.      Buhalterinė apskaita Bendrovėje tvarkoma vadovaujantis patvirtinta apskaitos politika, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei kitais LR įstatymais, LR vyriausybės nutarimais, verslo apskaitos standartais, direktyvomis ir kitais teisės aktais. Buhalterinę apskaitą Bendrovėje organizuoja ir vykdo vyr. buhalterė.

3.      Bendrovė vykdo apskaitos atskyrimą, siekdama Bendrovės finansinę informaciją (pajamas, sąnaudas, turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus) paskirstyti verslo vienetams ir juos sudarančioms paslaugoms, atskirai identifikuojant nepaskirstytinas ir nebūtinąsias sąnaudas. Apskaitos atskyrimas vykdomas Reguliavimo apskaitos sistemoje (toliau – RAS).

4.      Reguliavimo apskaita Bendrovėje tvarkoma, atsižvelgiant į bendrovės veiklos specifiką, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis ir vadovaujantis Reguliavimo apskaitos sistemos aprašu, šilumos ir elektros energijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nutarimais, metodiniais nurodymais, įsakymais. Reguliavimo apskaitą organizuoja ekonomistė. Vykdant Reguliavimo apskaitą taip pat dalyvauja vyr. buhalterė ir kitų Bendrovės padalinių darbuotojai.

5.      RAS aprašo tikslas – atskleisti Bendrovės reguliavimo (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) apskaitoje naudojamus principus, metodus ir tvarkas, atliekant apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

6.      RAS aprašas parengtas vadovaujantis Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika).

7.      Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

II.                REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMA

8.      Reguliavimo apskaitos sistemą sudaro:

8.1.   Informacija, apdorojama ir naudojama Reguliavimo apskaitos sistemoje.

8.2.   Reguliavimo apskaitos sistemos struktūra, nusakanti informacijos grupavimo procesą ir detalumą.

8.3.   Veiksmai, atliekami surenkant, apdorojant ir naudojant informaciją.

9.      Reguliavimo apskaitos sistemoje naudojamos informacijos pirminiai šaltiniai yra:

9.1.   Buhalterinės apskaitos informacija (žr. III skyrių)

9.2.   Atskira ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita, vedama reguliavimo tikslais (žr. IV skyrių).

10.  Reguliavimo apskaitos sistemoje naudojamos informacijos antriniai šaltiniai yra:

10.1.               Paskirstymo nešiklių sąrašas ir apskaičiuotos jų reikšmės (Priedas Nr. 7 ).

11.  Reguliavimo apskaitos sistemos struktūrą nusako pirminiai, tarpiniai ir galutiniai informacijos grupavimo centrai:

11.1.               Kaštų centrai – pirminiai grupavimo centrai, į kuriuos sugrupuojama visa pirminė apskaitos informacija (žr. V skyrių).

11.2.               Paskirstymo centrai – tarpiniai grupavimo centrai, į kuriuos iš kaštų centrų sugrupuojama finansinė informacija, paskirstoma paslaugoms netiesiogiai (žr. VI skyrių).

11.3.               Paslaugos – galutiniai grupavimo centrai, į kuriuos apskaitos atskyrimo metu paskirstoma pirminė apskaitos informacija. Priklausomai nuo paskirstymo būdo, informacija patenka iš kaštų centrų arba iš paskirstymo centrų (žr. VII skyrių).

12.  Reguliavimo apskaitos sistemoje atliekami veiksmai:

12.1.               Veiksmai pirminių apskaitos įrašų registravimo metu:

12.1.1.                                        Apskaitos informacijos kodavimas (žr. VIII skyrių).

12.2.               Veiksmai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, apdorojant informaciją ir rengiant reguliacinę atskaitomybę:

12.2.1.                                        Apskaitos informacijos perkėlimas (žr. IX skyrių);

12.2.2.                                        Pajamų paskirstymas (žr. X skyrių);

12.2.3.                                        Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės paskirstymas (žr. XI skyrių);

12.2.4.                                        Sąnaudų paskirstymas (žr. XII skyrių);

12.2.4.1.                      Tiesioginis sąnaudų paskirstymas (žr. XIII skyrių);

12.2.4.2.                      Netiesioginis sąnaudų paskirstymas (žr. XIV skyrių);

12.2.4.3.                      Šilumos sąnaudų atskyrimas (žr. XV skyrių);

12.2.4.4.                      Proporcinis sąnaudų paskirstymas (žr. XVI skyrių);

12.2.5.                                        Balanso straipsnių paskirstymas (žr. XVII skyrių);

12.2.6.                                        Pajamų ir sąnaudų atskleidimas šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklose (žr. XVIII skyrių);

III.             BUHALTERINĖ APSKAITA 

13.  Buhalterinė apskaita Bendrovėje vedama naudojant Buhalterinės apskaitos programą.

14.  Reguliavimo apskaitoje naudojama visa buhalterinės apskaitos informacija, išskyrus informaciją, susijusią su ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita: turto likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir nusidėvėjimo sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

15.  Buhalterinėje apskaitoje vedama turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų struktūra nustatyta veiklos poreikiams pritaikytame pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų sąskaitų plane (Priedas Nr. 1), kuris leidžia Bendrovei įgyvendinti Metodikos reikalavimus apskaitos atskyrimo srityje.

16.  Buhalterinėje apskaitoje registruojama finansinė informacija koduojama naudojant dimensijas (žr. VIII skyrių).

IV.              ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA

17.  Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita (turto vienetų sąrašas) reguliavimo tikslais Bendrovėje vedama atskirai nuo buhalterinės apskaitos.

18.  Į ilgalaikio turto sąrašą įtraukiami visi turto vienetai, kuriuos Bendrovė valdė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir įgijo ataskaitinio laikotarpio metu, t.y. įtraukiamas ir ataskaitinio laikotarpio metu parduotas arba nurašytas turtas.

19.  Ilgalaikio turto sąrašas sudarytas pagal Metodikoje ir jos prieduose numatytus turto pogrupius.

20.  Kiekvienas turto vienetas priskiriamas Metodikoje numatytam turto pogrupiui atsižvelgiant į jo naudojimo paskirtį ir pobūdį. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas tik vienam turto pogrupiui (išskyrus pastatus, kurių viena dalis pagal apskaitos politiką priskirta investiciniam turtui, o likusi dalis – pastatų ir statinių grupei).

21.  Koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu valdomas turtas, naudojamas veikloje, priskiriamas turto grupėms ir pogrupiams kaip ir kitas Bendrovės turtas, nurodant turto nuosavybės pobūdį (nuosavas arba nuomojamas).

22.  Turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą turto įsigijimo vertę

23.  Skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas taikomi Metodikoje nustatyti ir su Komisija suderinti turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai (Priedas Nr. 5) ir tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodas.

24.  Vertinant turto vertę, atskleidžiama, kokia turto vertės dalis sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų ar subsidijų lėšas, vartotojų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir ūkio subjekto lėšas.

25.  Kiekvienas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vienetas koduojamas naudojant dimensijas (žr. VII skyrių).

26.  Reguliavimo apskaitoje naudojama ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos informacija: turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir nusidėvėjimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.

V.                 KAŠTŲ CENTRAI

27.  Kaštų centras – tai savarankiškas įmonės padalinys (struktūrinis padalinys ar jo dalis), kuriam priskiriama visa ataskaitinio laikotarpio apskaitos informacija. Bendrovės naudojamų kaštų centrų sąrašas pateikiamas Priede Nr .6.

28.  Kiekvienas kaštų centras turi numatytą finansinės informacijos paskirstymo paslaugoms principą. Kaštų centrai, pagal jiems  priskirtų sąnaudų ir ilgalaikio turto vertės paskirstymo paslaugoms principą, skirstomi į:

28.1.               Tiesioginius. Šie kaštų centrai susiję su vienos konkrečios paslaugos atskiroje centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemoje teikimu. Jiems priskirta finansinė informacija tiesiogiai priskiriama konkrečiai paslaugai konkrečioje CŠT sistemoje.

28.2.               Netiesioginius. Šie kaštų centrai susiję su kelių paslaugų teikimu arba naudojami veikloje susijusioje su paslaugų teikimu netiesiogiai. Jiems priskirta finansinė informacija paskirstoma paslaugoms netiesiogiai per paskirstymo centrus, naudojant paskirstymo nešiklius.

28.3.               Bendruosius. Šie kaštų centrai nepatenka į anksčiau aprašytas kategorijas ir yra susiję su bendro veiklos užtikrinimo (administracinėmis) veiklomis. Jiems priskirta finansinė informacija paskirstom paslaugoms proporcingai, atsižvelgiant į paslaugoms tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtą finansinę informaciją.

VI.              PASKIRSTYMO CENTRAI

29.  Paskirstymo centras – tai vidaus veikla (procesas), ar vidaus paslauga (produktas), kuriai tarpiniame apskaitos atskyrimo etape yra priskiriama tam tikra finansinė informacija, pagal priežastingumo principą siekiant ją paskirstyti galutinėms paslaugoms. Bendrovės naudojami paskirstymo centrai yra:

Nr.

Paskirstymo centras

1.

Infrastruktūros valdymas

2.

Gedimų šalinimas

3.

Paslaugų teikimas

4.

Klientų aptarnavimas

5.

Atsiskaitymai ir apskaita

6.

Materialinis aprūpinimas

 

30.  Paskirstymo centrams priskiriama finansinė informacija iš kaštų centrų. Priskyrimas vykdomas tiesiogiai arba netiesiogiai (naudojant paskirstymo nešiklį). Bendrovės naudojamų paskirstymo centrų sąsaja su kaštų centrais, pateikiama Priede Nr. 6.

VII.           PASLAUGOS

31.  Bendrovės valdomose CŠT sistemose teikiamos paslaugos sudaro galutinius paskirstymo centrus, kuriems paskirstoma Bendrovės finansinė informacija. Detalus kiekvieno verslo vieneto paslaugų sąrašas ir paslaugų aprašymai pateikiami Priede Nr. 3. Bendrovės valdomų CŠT sistemų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 4.

32.  Bendrovės ataskaitinio laikotarpio pajamos ir sąnaudos paskirstomos Bendrovės teikiamoms paslaugoms kiekvienoje CŠT sistemoje.

33.  Likutinė turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paskirstoma Bendrovės verslo vienetams kiekvienoje CŠT sistemoje.

VIII.        APSKAITOS INFORMACIJOS KODAVIMAS

34.  Apskaitos informacijos kodavimas atliekamas pirminių apskaitos įrašų registravimo metu:

34.1.               Buhalterinėje apskaitoje registruojant pajamas ir sąnaudas;

34.2.               Įtraukiant į ilgalaikio turto vienetų sąrašą naują turto vienetą.

35.  Apskaitos informacijos kodavimas vykdomas naudojant iš anksto numatytas dimensijas – apskaitos informacijai priskiriamus požymius.

36.  Buhalterinės apskaitos programoje pajamų įrašai koduojami naudojant šias dimensijas:

Nr.

Dimensija

Paaiškinimas

1.

Sistema

Pajamos priskiriamos CŠT sistemai, kurioje buvo suteikta pajamų pripažinimą lėmusi paslauga.

2.

Paslauga

Pajamos priskiriamos paslaugai, kuri lėmė pajamų pripažinimą.

Pastaba: Šiame etape pajamos už šilumos pardavimą priskiriamos šilumos gamybos paslaugai ir išskaidomos dedamosioms dalims (gamybai, perdavimui, mažmeniniam aptarnavimui) vykdant Pajamų paskirstymą (žr. X skyrių).

 

37.  Buhalterinės apskaitos programoje sąnaudų įrašai koduojami naudojant šias dimensijas:

Nr.

Dimensija

Paaiškinimas

1.

Kaštų centras

Sąnaudos priskiriamos vienam kaštų centrui pagal sąnaudų atsiradimo priežastį ir/arba vietą. Visos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos priskiriamos vienam iš kaštų centrų.

2.

Sistema

Sąnaudos priskiriamos CŠT sistemai, kurioje sąnaudos buvo patirtos.

Jei sistemos neįmanoma identifikuoti arba sąnaudos susijusios su keliomis sistemomis, pasirenkama dimensijos reikšmė „Netaikoma“.

3.

Paslauga

Sąnaudos priskiriamos paslaugai, kuri lėmė sąnaudų patyrimą.

Jei paslaugos neįmanoma identifikuoti arba sąnaudos susijusios su kelių paslaugų teikimu, pasirenkama dimensijos reikšmė „Netaikoma“.

4.

Būtinumas

Sąnaudos identifikuojamos kaip būtinos/nebūtinos, vadovaujantis Metodikos 39.2 punkto nuostatomis.

 

38.  Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitoje kiekvienas turto vienetas koduojamas naudojant šias dimensijas:

Nr.

Dimensija

Paaiškinimas

1.

Kaštų centras

Turto vienetas priskiriamos vienam iš kaštų centrų pagal kaštų centrą, kuriame turtas naudojamas.

2.

Sistema

Turto vienetas priskiriamas vienai atskirai CŠT sistemai, kurioje yra naudojamas.

Jei sistemos neįmanoma identifikuoti arba turto vienetas naudojamas keliose sistemose, pasirenkama dimensijos reikšmė „Netaikoma“.

3.

Paslauga

Turto vienetas priskiriamas vienai atskirai paslaugai, kuriai teikti yra naudojamas.

Jei paslaugos neįmanoma identifikuoti arba turto vienetas susijęs su kelių paslaugų teikimu, pasirenkama dimensijos reikšmė „Netaikoma“.

4.

Būtinumas

Turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos identifikuojamos kaip būtinos/nebūtinos, vadovaujantis Metodikos 39.2 punkto nuostatomis.

5.

Lėšų šaltinis

Turto vieneto įsigijimo vertė paskirstoma pagal lėšų, už kurias turtas įsigytas, šaltinį.

Atitinkamai skaidomas sukauptas nusidėvėjimas ir likutinė vertė.

6.

Naudojimas

Turto vienetas identifikuojamas kaip naudojamas/nenaudojamas Bendrovės veikloje ataskaitinio laikotarpio metu.

 

39.  Už dimensijų nustatymą atsakingi įmonės darbuotojai:

39.1.               Pajamos – vyr. buhalterė;

39.2.               Sąnaudos:

39.2.1.           Darbo užmokesčio sąnaudos – buhalterė (pagal darbuotojų priskyrimą kaštų centrams);

39.2.2.           Nusidėvėjimo sąnaudos – vyr. buhalterė (pagal ilgalaikio turto kodavimą).

39.2.3.           Kitos sąnaudos – vyr. buhalterė ir materialiai atsakingas darbuotojas (pagal sąnaudų panaudojimą).

39.3.               Ilgalaikis turtas – vyr. buhalterė.

IX.              APSKAITOS INFORMACIJOS PERKĖLIMAS

40.  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Buhalterinės apskaitos informacija ir Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos informacija perkeliama į Reguliavimo apskaitos sistemą, t.y. pateikiama pagal Reguliavimo apskaitoje naudojamas pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų kategorijas, grupes ir pogrupius.

41.  Buhalterinės apskaitos sąskaitų plano sąsajų su Metodikos sąnaudų pogrupiais detalizavimas pateikiamas Priedas Nr. 2.

42.  Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita vykdoma pagal Metodikos reikalavimus.

X.                 PAJAMŲ PASKIRSTYMAS

43.  Ataskaitinio laikotarpio Bendrovės pajamos paskirstomos tiesiogiai kiekvienoje valdomoje CŠT sistemoje teikiamoms paslaugoms, remiantis atsiskaitymų su klientais sistemos įrašais ir buhalterinės apskaitos informacija.

44.  Šilumos pardavimo ir karšto vandens tiekimo pajamos skirstomos paslaugoms šiais etapais:

44.1.               Buhalterinėje apskaitoje pajamos priskiriamos pajamų už šilumos energiją ir pajamų už karšto vandens paruošimą grupėms (sąskaitoms):

 

Nr.

DK sąskaita

Apskaitomos pajamos

1.

50010  Pajamos už šilumos energiją

Pajamos už parduotą šilumos energiją

2.

50011 Pajamos už vandens pašildymą

Šilumos energija panaudota karštam vandeniui ruošti

3.

50012  Pajamos už vandenį

Karšto vandens tiekimo pajamos išskyrus dalį už šilumos energiją karštam vandeniui paruošti

4.

50013 Šiluma per karšto vandens sistemą

Pajamos už karšto vandens temperatūrai parduotą šilumos kiekį.

 

44.2.               Registruojant pajamas buhalterinėje apskaitoje nustatoma CŠT sistema (pasirenkama dimensijos reikšmė), kurioje pajamos gautos.

44.3.               Reguliavimo apskaitoje kiekvienoje sistemoje šilumos pardavimo ir karšto vandens tiekimo pajamos paskirstomos paslaugoms šia tvarka:

Nr.

Buhalterinė apskaita

Reguliavimo apskaita

DK sąskaita

Paslauga

Pajamų apskaičiavimas

1.

50010 Pajamos už šilumos energiją

Šiluma (produktas)

(parduotas šilumos kiekis × šilumos gamybos paslaugos kainos dedamoji) – (karšto vandens temperatūrai parduotas šilumos kiekis × šilumos gamybos paslaugos kainos dedamoji)

Perdavimas

(parduotas šilumos kiekis × perdavimo paslaugos kainos dedamoji) – (karšto vandens temperatūrai parduotas šilumos kiekis × perdavimo paslaugos kainos dedamoji)

Mažmeninis aptarnavimas

(parduotas šilumos kiekis × mažmeninio aptarnavimo paslaugos kainos dedamoji) – (karšto vandens temperatūrai parduotas šilumos kiekis × mažmeninio aptarnavimo paslaugos kainos dedamoji)

2.

50011 Pajamos už vandens pašildymą

50012  Pajamos už vandenį

50013 Šiluma per karšto vandens sistemą

Karšto vandens tiekimas

(parduotas karšto vandens kiekis × karšto vandens kaina) - (su karštu vandeniu parduotas šilumos kiekis × šilumos kaina) + (karšto vandens temperatūrai parduotas šilumos kiekis × šilumos kaina)

XI.              ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO VERTĖS PASKIRSTYMAS

45.  Paslaugoms skirstoma turto, faktiškai naudojamo Bendrovės veikloje, įsigyto už Bendrovės lėšas, sukurto pagal investicinius projektus, suderintus su reguliuojančia institucija, vertės dalis, nesusijusi su perkainojimo veikla, pagal priskirtas dimensijų reikšmes:

Nr.

Paskirstymo būdas

Pasirinkta dimensijų reikšmė

Būtinumas

Lėšų šaltinis

Naudojimas

1.

Paskirstoma paslaugoms

Būtinas

Bendrovės lėšos

Naudojamas

2.

Nepaskirstoma paslaugoms

Nebūtinas (turto perkainojimas, su reguliuojančia institucija nesuderinta investicija, kt.)

Kitos lėšos (ES lėšos, dotacijų lėšos, vartotojų lėšos, nepriklausomų gamintojų lėšos)

Nenaudojamas (likviduotas, nurašytas, esantis atsargose, užkonservuotas, nebaigta statyba, plėtros darbai)

 

46.  Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertė paskirstoma paslaugoms pagal kiekvienam turto vienetui priskirtas dimensijų reikšmes.

Nr.

Paskirstymo būdas

Pasirinkta dimensijų reikšmė

Kaštų centras

Sistema

Paslauga

1.

Tiesioginis priskyrimas

Pasirinktas tiesioginis, netiesioginis arba bendrasis kaštų centras

Pasirinkta konkreti sistema

Pasirinkta konkreti paslauga

2.

Tiesioginis priskyrimas

Pasirinktas tiesioginis kaštų centras

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

3.

Netiesioginis priskyrimas

Pasirinktas netiesioginis kaštų centras

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

4.

Proporcinis priskyrimas

Pasirinktas bendrasis kaštų centras

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

 

47.  Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės paskirstymas atliekamas analogiškai sąnaudų paskirstymui (plačiau žr. XII-XVI skyrius).

48.  Šilumos gamybos įrenginiai skirstomi paslaugoms, mažiausiomis sąnaudomis užtikrinant patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams. Vykdant atskyrimą atsižvelgiama į toje CŠT sistemoje instaliuotą valdomų šilumos gamybos įrenginių galią ir per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų sistemos galios poreikį, teisės aktų reikalavimus ir Reguliuojančios institucijos sprendimus:

48.1.               Šilumos gamybos paslaugai priskiriama šilumos gamybos įrenginių vertės dalis, pagal įrenginių panaudojimą šilumos gamybai (kuomet bendra instaliuota galia atitinka per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų sistemos galios poreikį). Įrenginių galios perteklius atimamas nustatant rezervinės galios dydį.

48.2.               Rezervinės galios užtikrinimo paslaugai priskiriama įrenginių vertės dalis, atitinkanti įrenginių galios dalį, užtikrinančią papildomos galios poreikį, lygų konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galiai, tačiau ne didesnei kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.

48.3.               Nepaskirstomo turto kategorijai priskiriami įrenginiai vertės dalis, atitinkanti įrenginių galią, viršijančią maksimalų sistemos galios ir rezervinės galios poreikį

XII.           SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS

49.  Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų paskirstymas vykdomas šia tvarka:

49.1.               Paskirstomos tiesioginės sąnaudos;

49.2.               Paskirstomos netiesioginės sąnaudos;

49.3.               Perskirstomos šilumos technologinėms ir savo reikmėms sąnaudos;

49.4.               Paskirstomos bendrosios sąnaudos.

50.  Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos paskirstomos paslaugoms pagal sąnaudų registravimo metu pirminiams apskaitos įrašams priskirtas dimensijų reikšmes. Atitinkamai nustatoma ir sąnaudų kategorija.

Nr.

Paskirstymo būdas

Sąnaudų kategorija

Pasirinkta dimensijų reikšmė

Kaštų centras

Sistema

Paslauga

1.

Tiesioginis priskyrimas

Tiesioginės sąnaudos

Pasirinktas tiesioginis, netiesioginis arba bendrasis kaštų centras

Pasirinkta konkreti sistema

Pasirinkta konkreti paslauga

2.

Tiesioginis priskyrimas

Tiesioginės sąnaudos

Pasirinktas tiesioginis kaštų centras

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

3.

Netiesioginis priskyrimas

Netiesioginės sąnaudos

Pasirinktas netiesioginis kaštų centras

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

4.

Proporcinis priskyrimas

Bendrosios sąnaudos

Pasirinktas bendrasis kaštų centras

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

Pasirinkta reikšmė „Netaikoma“

5.

-

Nepaskirstytinos sąnaudos

Netaikoma (priskiriama pagal sąnaudų pogrupius).

 

 

XIII.        TIESIOGINIS SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS

51.  Tiesiogiai paslaugoms priskiriamos:

51.1.               Bet kuriame kaštų centre patirtos sąnaudos, kurios yra identifikuojamos kaip susijusios su vienos paslaugos vienoje CŠT sistemoje teikimu;

51.2.               Tiesioginiams kaštų centrams priskirtos sąnaudos.

XIV.        NETIESIOGINIS SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS

52.  Netiesiogiai paslaugoms paskirstomos sąnaudos, priskirtos netiesioginiams kaštų centrams.

53.  Netiesioginiams kaštų centrams priskirtos sąnaudos priskiriamos paskirstymo centrams. Priskyrimas vykdomas tiesiogiai arba netiesiogiai (naudojant paskirstymo nešiklius). Kaštų centrų sąsaja su paskirstymo centrais pateikiama Priede Nr. 6.

54.  Kiekvienas paskirstymo centras turi iš anksto numatytą paskirstymo nešiklį, kurio pagalba paskirstymo centrui priskirtos sąnaudos paskirstomos paslaugoms. Kiekvienam paskirstymo centrui priskirtos sąnaudos paskirstomos paslaugoms proporcingai pagal joms priskirtą nešiklio reikšmę.

55.  Bendrovės naudojamų paskirstymo nešiklių sąrašas pateikiamas Priede Nr. 7. Apskaičiuotos skaitinės ataskaitinio laikotarpio nešiklių reikšmės pateikiamos Aiškinamajame rašte kartu su metine reguliacine atskaitomybe.

XV.           ŠILUMOS SĄNAUDŲ ATSKYRIMAS

56.  Tiesiogiai ir netiesiogiai šilumos gamybos paslaugai priskirtas sąnaudos perskirstomos paslaugoms ir bendrosioms sąnaudoms proporcingai pagal sunaudotos šilumos energijos kiekį.

57.  Šilumos gamybos sąnaudos perskirstomos:

57.1.               Šilumos gamybos paslaugai – pagal į sistemą patiektą (parduotą ir prarastą perdavimo tinkle) šilumos energijos kiekį ir šilumos gamybos procese sunaudotos šilumos energijos kiekį;

57.2.               Bendrosioms sąnaudoms – pagal savo reikmėms sunaudotos šilumos energijos kiekį. Ši sąnaudų dalis priskiriama bendrosioms sąnaudoms ir toliau paskirstoma paslaugoms kartu su kitomis bendrosiomis sąnaudomis (žr. XVI skyrių).

 

 

XVI.        PROPORCINIS SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS

 

58.  Proporcingai paslaugoms paskirstomos sąnaudos, priskirtos bendriesiems kaštų centrams.

59.  Bendriesiems kaštų centrams priskirtos sąnaudas paskirstomos paslaugoms proporcingai pagal tiesiogiai ir netiesiogiai toms paslaugoms priskirtų sąnaudų sumą

XVII.     BALANSO STRAIPSNIŲ PASKIRSTYMAS

60.  Atlikus ataskaitinio laikotarpio pajamų, sąnaudų bei ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paskirstymą, vykdomas likusių balanso straipsnių (turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo) paskirstymas verslo vienetams.

61.  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje peržiūrimi turto ir įsipareigojimų straipsnių elementai (pirminiai apskaitos įrašai, pvz., detalus gautinų sumų sąrašas).

62.  Turto ir įsipareigojimų straipsnių elementai, tiesiogiai naudojami konkretaus verslo vieneto atskiroje CŠT sistemoje veikoje, tiesiogiai priskiriami tam verslo vienetui.

63.  Likusi tiesiogiai nepriskirta kiekvieno turto ir įsipareigojimų straipsnio suma paskirstoma visų CŠT sistemų verslo vienetams naudojant paskirstymo nešiklius (Priedas Nr. 7).

64.  Atlikus ataskaitinio laikotarpio pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų vertės paskirstymą, vykdomas nuosavo kapitalo paskirstymas verslo vienetams. Kapitalo, privalomojo rezervo ir praėjusių laikotarpių nepaskirstyto pelno (nuostolių) suma paskirstoma kartu ir priskiriama konkrečiam verslo vienetui kaip tam verslo vienetui priskirto turto ir įsipareigojimų skirtumas pagal formulę:

 

kur:

Xi –kapitalo, privalomojo rezervo ir praėjusių laikotarpių nepaskirstyto pelno (nuostolių) suma

Ei – nuosavas kapitalas, Lt;

Rpi – privalomas rezervas, Lt;

Ppi – praėjusio laikotarpio pelnas (nuostoliai), Lt;

FAi – ilgalaikis turtas, Lt;

CAi – trumpalaikis turtas, Lt;

FLi – ilgalaikiai įsipareigojimai, Lt;

CLi – trumpalaikiai įsipareigojimai, Lt;

DSi – dotacijos ir subsidijos, Lt.

i– konkretus verslo vienetas i;

 

65.  Atskirai vienam verslo vienetui priskirta kapitalo, privalomasis rezervo ir praėjusių laikotarpių nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma paskirstoma į nuosavo kapitalo straipsnius pagal formules:

 

;       ;              ;                                 

kur:

Xi – i verslo vieneto kapitalo, privalomojo rezervo ir praėjusių laikotarpių nepaskirstyto pelno (nuostolių) suma;

E – ūkio subjekto (visų verslo vienetų) nuosavas kapitalas, Lt;

Rp – ūkio subjekto (visų verslo vienetų) privalomas rezervas, Lt;

Pp – ūkio subjekto (visų verslo vienetų) praėjusio laikotarpio pelnas (nuostoliai), Lt;

i– konkretus verslo vienetas i.

XVIII.  PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ ATSKLEIDIMAS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOSE 

66.  Atlikus apskaitos atskyrimą, šilumos pardavimo ir karšto vandens tiekimo pajamos ir sąnaudos koreguojamos ir atskleidžiamos Metodikos 1 priedo lentelių eilutėse „Sandoriai tarp VV – Pajamos“ ir „Sandoriai tarp VV – Sąnaudos“. Atliekami šie papildymai:

Nr.

Paslauga

Metodikos Priedo Nr. 1 eilutė

Sandoriai tarp VV – Pajamos

Sandoriai tarp VV – Sąnaudos

1.

Šiluma (produktas)

(Faktinis ataskaitinio laikotarpio perdavimo nuostolių tinkle kiekis × šilumos gamybos paslaugos kainos dedamoji) + (Nepaskirstytas šilumos kiekis × šilumos gamybos paslaugos kainos dedamoji)

-

2.

Šilumos perdavimas

Nepaskirstytas šilumos kiekis × šilumos perdavimo paslaugos kainos dedamoji

Faktinis ataskaitinio laikotarpio perdavimo nuostolių tinkle kiekis × šilumos gamybos paslaugos kainos dedamoji

3.

Mažmeninis aptarnavimas

Nepaskirstytas šilumos kiekis × mažmeninio aptarnavimo paslaugos kainos dedamoji

-

4.

Karšto vandens tiekimas

Su karštu vandeniu parduotas šilumos kiekis × šilumos kaina

Su karštu vandeniu parduotas šilumos kiekis × šilumos kaina

 

 

 PRIEDAS NR. 1

 

SĄSKAITŲ PLANAS

 

 

Numeris

Pavadinimas

1

ILGALAIKIS TURTAS

11

Nematerialusis turtas

113

Patentai, licencijos

1130

Patentų, licencijų įsigijimo savikaina

1138

Patentų, licencijų vertės amortizacija (-)

1139

Patentų, licencijų vertės sumažėjimas (-)

114

Programinė įranga

1140

Programinės įrangos įsigijimo savikaina

1148

Programinės įrangos vertės amortizacija (-)

1149

Programinės įrangos vertės sumažėjimas (-)

115

Kitas nematerialusis turtas

1150

Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

1153

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą

1158

Kito nematerialiojo turto vertės amortizacija (-)

1159

Kito nematerialiojo turto vertės sumažėjimas (-)

12

Materialusis turtas

121

Pastatai ir statiniai

1210

Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina

1211

Pastatų ir statinių perkainotos vertės dalis

1212

Ruošiami naudoti pastatai ir statiniai

1217

Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

1218

Pastatų ir statinių perkainotos vertės dalies nusidėvėjimas (-)

1219

Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (-)

122

Mašinos ir įrenginiai

1220

Mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina

1221

Mašinų ir įrenginių perkainotos vertės dalis

1222

Ruošiamos naudoti mašinos ir įrenginiai

1227

Mašinų ir įrenginių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

1228

Mašinų ir įrenginių perkainotos vertės dalies nusidėvėjimas (-)

1229

Mašinų ir įrenginių vertės sumažėjimas (-)

123

Transporto priemonės

1230

Transporto priemonių įsigijimo savikaina

1231

Transporto priemonių perkainotos vertės dalis

1232

Ruošiamos naudoti transporto priemonės

1237

Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

1238

Transporto priemonių perkainotos vertės dalies nusidėvėjimas (-)

1239

Transporto priemonių vertės sumažėjimas (-)

124

Kita įranga

1240

Kitos įrangos įsigijimo savikaina

1241

Kitos įrangos perkainotos vertės dalis

1242

Ruošiama naudoti kita įranga

1247

Kitos įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

1248

Kitos įrangos perkainotos vertės dalies nusidėvėjimas (-)

1249

Kitos įrangos vertės sumažėjimas (-)

125

Statomas ar rekonstruojamas ilgalaikis materialusis turtas

1250

Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ilgalaikis materialusis turtas

1251

Statomo ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto perkainotos vertės dalis

1253

Išankstiniai mokėjimai už nebaigtą statyti ar rekonstruoti ilgalaikį materialųjį turtą

1259

Statomo ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (-)

126

Kitas materialusis turtas

1260

Kito materialiojo turto įsigijimo savikaina

1261

Kito materialiojo turto perkainotos vertės dalis

1262

Ruošiamas naudoti kitas materialusis turtas

1263

Išankstiniai mokėjimai už materialųjį turtą

1267

Kito materialiojo turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

1268

Kito materialiojo turto perkainotos vertės dalies nusidėvėjimas (-)

1269

Kito materialiojo turto vertės sumažėjimas (-)

127

Investicinis turtas

1270

Žemė, kaip investicinis turtas

12700

Žemės, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina

12703

Žemės, kaip investicinio turto, tikrosios vertės pasikeitimas (+/-)

12709

Žemės, kaip investicinio turto, vertės sumažėjimas (-)

1271

Pastatai, kaip investicinis turtas

12710

Pastatų, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina

12713

Pastatų, kaip investicinio turto, tikrosios vertės pasikeitimas (+/-)

12717

Pastatų, kaip investicinio turto, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12719

Pastatų, kaip investicinio turto, vertės sumažėjimas (-)

128

Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė

1280

Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikaina

1281

Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, perkainotos vertės dalis

1282

Ruošiamas naudoti turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė

1287

Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

1288

Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, perkainotos vertės dalies nusidėvėjimas (-)

1289

Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės sumažėjimas (-)

129

Laikinai nenaudojamas (užkonservuotas) turtas

16

Finansinis turtas

160

Investicijos į dukterines ir asocijuotąsias įmones

1600

Investicijos į dukterines įmones

1601

Investicijos į asocijuotąsias įmones

1609

Investicijų į dukterines ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas (-)

162

Po vienerių metų gautinos sumos

1621

Po vienerių metų gautinos prekybos skolos

1623

Kitos po vienerių metų gautinos sumos

1624

Po vienerių metų gautinos lizingo (finansinės nuomos) sumos

1625

Paskolos įmonės savininkams

1629

Abejotinos skolos (-)

163

Kitas finansinis turtas

1631

Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

1632

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

16320

Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai

16321

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

1633

Išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą

1635

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas

1636

Kitas ilgalaikis finansinis turtas

1638

Kito finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas (+/-)

1639

Kito finansinio turto vertės sumažėjimas (-)

164

Terminuotieji indėliai

17

Kitas ilgalaikis turtas

170

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

173

Išankstinės įmokos pagal nuomos, draudimo ar panašias sutartis

19

Biologinis turtas

191

Daugiamečiai sodiniai

192

Gyvuliai ir kiti gyvūnai

1921

Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai

1922

Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai

193

Pasėliai

2

TRUMPALAIKIS TURTAS

20

Atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

201

Atsargos

2011

Žaliavos, medžiagos, sudedamosios dalys ir detalės

20110

Žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo savikaina

20111

Apsauginiai ir darbo drabužiai

20112

Mažavertis inventorius

20113

Automobilinis kuras

20114

Atsarginės dalys

20115

Žaliavos, medžiagos, sudedamosios dalys ir detalės kelyje

20116

Mazutas

201161

Biokuras R. Putna

201162

Biokuras

201163

Kuras (malkos) Giedraičiai

201164

Kuras (malkos)  Naujasodis

20117

Technologinis kuras (mazutas) rezervinis

20118

Pasenusių ir lėtai judančių medžiagų rezervas

201180

Nelikvidžios atsargos

20119

Žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių vertės sumažėjimas (-)

2012

Nebaigta gamyba

20120

Nebaigtos gamybos savikaina

20129

Nebaigtos gamybos vertės sumažėjimas (-)

2013

Pagaminta produkcija

20130

Pagamintos produkcijos savikaina

20135

Pagaminta produkcija kelyje

20136

Pagaminta produkcija pas trečiuosius asmenis

20139

Pagamintos produkcijos vertės sumažėjimas (-)

2014

Pirktos prekės, skirtos perparduoti

20140

Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina

20145

Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje

20146

Pirktos prekės, skirtos perparduoti, pas trečiuosius asmenis

20149

Pirktų prekių, skirtų perparduoti, vertės sumažėjimas (-)

2015

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

2016

Nematerialusis turtas, skirtas parduoti

202

Išankstiniai mokėjimai

2021

Išankstiniai mokėjimai tiekėjams

2023

Išankstiniai mokėjimai biudžetui, išskyrus pelno mokestį

2024

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos

2025

Užstatas

2029

Abejotinos skolos (-)

203

Nebaigtos vykdyti sutartys

2031

Nebaigtų vykdyti sutarčių savikaina

2039

Nebaigtų vykdyti sutarčių vertės sumažėjimas (-)

24

Per vienerius metus gautinos sumos

241

Pirkėjų įsiskolinimas

2411

Pirkėjų įsiskolinimas

2419

Abejotinos pirkėjų skolos (-)

242

Dukterinių ir asocijuotųjų įmonių skolos

2421

Dukterinių įmonių skolos

2422

Asocijuotųjų įmonių skolos

2429

Dukterinių ir asocijuotųjų įmonių abejotinos skolos (-)

243

Kitos gautinos sumos

2431

Gautinas pridėtinės vertės mokestis

2432

Biudžeto skola įmonei

2433

Sodros skola įmonei

2434

Kitos gautinos skolos

2435

Gautinos iš atskaitingų asmenų sumos

2436

Sukauptos gautinos pajamos

2437

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis

2438

Paskolos įmonės savininkams

2439

Kitos abejotinos skolos (-)

26

Kitas trumpalaikis turtas

261

Trumpalaikės investicijos

2611

Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

2612

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

26120

Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai

26121

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

2613

Investiciniai fondai

2615

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis finansinis turtas

2618

Trumpalaikių investicijų tikrosios vertės pasikeitimas (+/-)

2619

Trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas (-)

262

Terminuotieji indėliai

263

Kitas trumpalaikis turtas

2631

Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas

2632

Įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos

2639

Kitas turtas

27

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

270

Pinigų ekvivalentai

2700

Sudengimų sąskaita

271

Sąskaitos bankuose

2711

Sąskaita banke litais ES

2712

Sąskaita banke Visa Business Electron

272

Kasa

273

Pinigai kelyje

279

Įšaldytos sąskaitos (-)

3

NUOSAVAS KAPITALAS

30

Kapitalas

301

Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)

3011

Paprastosios akcijos

3012

Privilegijuotosios akcijos

3013

Darbuotojų akcijos

3014

Pajai

302

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

303

Akcijų priedai

304

Savos (-i) akcijos (pajai) (-)

305

Įmonės savininko kapitalas

306

Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas

307

Savininkų įnašai

308

Nesumokėti savininkų įnašai (-)

32

Perkainojimo rezervas (rezultatai)

321

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas (rezultatai)

322

Finansinio turto perkainojimo rezervas (rezultatai)

33

Rezervai

331

Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas

332

Savoms akcijoms įsigyti

333

Kiti rezervai

34

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

341

Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3411

Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų grynasis pelnas (nuostoliai)

3412

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

342

Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3421

Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

3422

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

3423

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) dėl apskaitos politikos keitimo

3424

Ankstesnių metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)

35

Dotacijos ir subsidijos

351

Dotacijos, susijusios su turtu

352

Dotacijos, susijusios su pajamomis

390

Suvestinės sąskaitos

4

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

40

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

401

Finansinės skolos

4011

Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

4012

Finansinės skolos kredito įstaigoms

4013

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantys įsipareigojimai

4014

Kitos finansinės skolos

402

Skolos tiekėjams

403

Gauti išankstiniai mokėjimai

4031

Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai

4032

Iš paslaugų gavėjų gauti išankstiniai mokėjimai

4033

Būsimų laikotarpių pajamos

404

Atidėjiniai

4041

Atidėjiniai įsipareigojimams ir reikalavimams padengti

4042

Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

4043

Kiti atidėjiniai

405

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

4051

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai

4052

Kitų atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

406

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

4061

Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolos sutartis

4062

Kiti įsipareigojimai

44

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

441

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

4411

Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

4413

Kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

442

Finansinės skolos

4421

Finansinės skolos kredito įstaigoms

4422

Kitos finansinės skolos

4423

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantys įsipareigojimai

443

Skolos tiekėjams

4431

Prekybos skolos tiekėjams

4432

Kitos skolos tiekėjams

444

Gauti išankstiniai mokėjimai

4441

Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai

4442

Iš paslaugų gavėjų gauti išankstiniai mokėjimai

4443

Būsimų laikotarpių pajamos

445

Pelno mokesčio ir panašūs įsipareigojimai

4451

Pelno mokesčio įsipareigojimai

4452

Kiti panašūs įsipareigojimai

446

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

4461

Mokėtinas darbo užmokestis

4462

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

4463

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos

4464

Mokėtinos garantinio fondo įmokos

4465

Kitos išmokos darbuotojams

4466

Atostoginių kaupiniai

4467

Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

447

Atidėjiniai

448

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

4481

Mokėtini dividendai

4482

Mokėtinos tantjemos

4483

Sukauptos sąnaudos

4484

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis

4485

Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui

4486

Kitos mokėtinos sumos

4487

Įmonės savininkams mokėtinos sumos

5

PAJAMOS

50

Pardavimo pajamos

500

Pardavimo pajamos

5000

Parduotų prekių pajamos

5001

Suteiktų paslaugų pajamos

50010

Pajamos už šilumos energiją

50011

Pajamos už vandens pašildymą

50012

Pajamos už vandenį

50013

Šiluma per karšto vandens sistemą

509

Nuolaidos, grąžinimai (-)

52

Kitos veiklos pajamos

521

Ilgalaikio turto perleidimo pelnas

522

Kitos netipinės veiklos pajamos

53

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

530

Palūkanų pajamos

531

Pajamos iš investicijų, apskaitomų nuosavybės metodu

532

Dividendų pajamos

533

Baudų ir delspinigių pajamos

534

Investicijų perleidimo pelnas

536

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka

537

Iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantis pelnas

538

Investicijų perkainojimo pajamos

539

Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

54

Pagautė

6

SĄNAUDOS

60

Pardavimo savikaina

600

Pirkimų sąnaudos

6001

Šilumos įsigijimo sąnaudos

6002

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

6003

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

601

Kuro sąnaudos technologijai

6011

Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos

6012

Mazuto įsigijimo sąnaudos

6013

Medienos įsigijimo sąnaudos

6014

Biokuro įsigijimo sąnaudos

602

Nusidėvėjimo ( amortizacijos ) sąnaudos

6021

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas

6022

Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija

603

Personalo sąnaudos

6031

Darbo užmokesčio sąnaudos

6032

Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

6033

Garantinio fondo įmokų sąnaudos

6034

Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

6035

Išeitinės pašalpos, kompensacijos

6036

Apsauginiai ir darbo drabužiai

6037

Kelionės sąnaudos

6038

Kitos su personalu susijusios sąnaudos

604

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

60401

Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

60402

Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

60403

Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

60404

IT aptarnavimo sąnaudos

60405

Kitų objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

60406

Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams

60407

Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams

60408

Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams

60409

Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT

60410

Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams

60411

Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos

60412

Mažaverčio inventoriaus sąnaudos

60413

Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos

60414

Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos

60415

Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

60416

Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos

60417

Transporto priemonių kuro sąnaudos

60418

Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos

60419

Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

605

Administracinės sąnaudos

60501

Teisinės paslaugos

60502

Konsultacinės paslaugos

60503

Vertimų paslaugos

60504

Ryšių paslaugos

60505

Pašto, pasiuntinių paslaugos

60506

Kanceliarinės sąnaudos

60507

Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas

60508

Profesinė literatūra

60509

Spauda

60510

Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)

60511

Patalpų priežiūros sąnaudos

60512

Kitos administravimo sąnaudos

606

Rinkodaros ir pardavimo sąnaudos

6061

Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos, savo tinklalapyje

6062

Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos, kitose visuomenės informavimo priemonėse

6063

Sąskaitų klientams parengimo, pateikimo sąnaudos

6064

Klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos

607

Kitos paskirstomos sąnaudos

6071

Turto draudimo sąnaudos

6072

Skolų išieškojimo sąnaudos

61

Veiklos sąnaudos

611

Veiklos mokesčių sąnaudos

6111

Žemės mokesčio sąnaudos

6112

Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos

6113

Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos

6114

Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos

6115

Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos

6116

Žyminio mokesčio sąnaudos

6117

Kitų mokesčių sąnaudos

612

Nusidėvėjimo ( amortizacijos ) sąnaudos

6121

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas

6122

Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija

613

Personalo sąnaudos

6131

Darbo užmokesčio sąnaudos

6132

Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

6133

Garantinio fondo įmokų sąnaudos

6134

Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

6135

Išeitinės pašalpos, kompensacijos

6136

Apsauginiai ir darbo drabužiai

614

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

6141

IT aptarnavimo sąnaudos

6142

Kitų objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

6143

Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT

6144

Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams

6145

Mažaverčio inventoriaus sąnaudos

6146

Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos

6147

Transporto priemonių kuro sąnaudos

6148

Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

615

Administracinės sąnaudos

61501

Teisinės paslaugos

61502

Konsultacinės paslaugos

61503

Vertimų paslaugos

61504

Ryšių paslaugos

61505

Pašto, pasiuntinių paslaugos

61506

Kanceliarinės sąnaudos

61507

Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas

61508

Profesinė literatūra

61509

Spauda

61510

Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)

61511

Patalpų priežiūros sąnaudos

61512

Kitos administravimo sąnaudos

616

Rinkodaros ir pardavimo sąnaudos

6161

Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos

6162

Rinkos tyrimų sąnaudos

6163

Reprezentacijos sąnaudos

6164

Pardavimų komisiniai už ilgalaikio turto pardavimą

6165

Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos

617

Kitos paskirstomos sąnaudos

6171

Veiklos rizikos draudimo sąnaudos

6172

Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos) sąnaudos

6173

Audito (kito) sąnaudos

6174

Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos

6175

Ryšių su investuotojais sąnaudos

6176

Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos

6177

Kitos paskirstomos sąnaudos

618

Nepaskirstomos sąnaudos

6181

Labdara, parama, švietimas

6182

Beviltiškos skolos

6183

Priskaitytos baudos ir delspinigiai

6184

Tantjemos

6185

Kitos nepaskirstomos sąnaudos

62

Kitos veiklos sąnaudos

620

Turto perleidimo nuostolis

6201

Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis

6202

Trumpalaikio turto perleidimo nuostolis

621

Kitos netipinės veiklos sąnaudos

6211

Kitos netipinės veiklos sąnaudos

63

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

631

Palūkanų sąnaudos

632

Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos

633

Baudų ir delspinigių sąnaudos

634

Investicinės veiklos nuostolis

635

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka

636

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

64

Netekimai

641

Netekimai

65

Pelno ir panašūs mokesčiai

651

Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai

652

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)


 

 

 PRIEDAS NR. 2

 

SĄSKAITŲ PLANO SĄNAUDŲ SĄSKAITŲ GRUPAVIMAS PAGAL METODIKOJE NUMATYTAS SĄNAUDŲ GRUPES

 

Metodikoje numatyti sąnaudų pogrupiai

Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos

Pavadinimas

Nr.

Pavadinimas

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS


 


 

Šilumos įsigijimo sąnaudos

6001

Šilumos įsigijimo sąnaudos

Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu

-


 

KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI


 


 

Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos

6011

Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos

Mazuto įsigijimo sąnaudos

6012

Mazuto įsigijimo sąnaudos

Medienos įsigijimo sąnaudos

6013

Medienos įsigijimo sąnaudos

Kitos kuro rūšies įsigijimo sąnaudos

6014

Biokuro įsigijimo sąnaudos

Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu

-


 

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS


 


 

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

6002

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu

-


 

VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS


 


 

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

6003

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu

-


 

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS


 


 

Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

-


 

Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu

-


 

NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS


 


 

Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos

Pagal ilgalaikio turto grupavimą ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitoje.

DK sąskaitos:

6021 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas

6022 Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija

6121 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas

6122 Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija

Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos

Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos

Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos

Kito nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos

Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos

Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos

Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos

Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos

Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos

Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos

Kitų mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (mazuto rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos

Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos

Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos

Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos

Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS


 


 

Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

60401

Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

60402

Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

60403

Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

IT aptarnavimo sąnaudos

60404

IT aptarnavimo sąnaudos

6141

IT aptarnavimo sąnaudos

Kitų objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

60405

Kitų objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

6142

Kitų objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos

Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams

60406

Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams

Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams

60407

Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams

Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams

60408

Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams

Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT

60409

Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT

6143

Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT

Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams

60410

Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams

6144

Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams

Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos

60411

Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos

Mažaverčio inventoriaus sąnaudos

60412

Mažaverčio inventoriaus sąnaudos

6145

Mažaverčio inventoriaus sąnaudos

Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos

60413

Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos

6146

Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos

Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos

60414

Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos

Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

60415

Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos

60416

Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos

Transporto priemonių kuro sąnaudos

60417

Transporto priemonių kuro sąnaudos

6147

Transporto priemonių kuro sąnaudos

Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos

60418

Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos

Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

60419

Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

6148

Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

PERSONALO SĄNAUDOS


 


 

Darbo užmokesčio sąnaudos

6031

Darbo užmokesčio sąnaudos

6131

Darbo užmokesčio sąnaudos

Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

6032

Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

6132

Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

Garantinio fondo įmokų sąnaudos

6033

Garantinio fondo įmokų sąnaudos

6133

Garantinio fondo įmokų sąnaudos

Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos

-


 

Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

6034

Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

6134

Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

Išeitinės pašalpos, kompensacijos

6035

Išeitinės pašalpos, kompensacijos

6135

Išeitinės pašalpos, kompensacijos

Apsauginiai ir darbo drabužiai

6036

Apsauginiai ir darbo drabužiai

6136

Apsauginiai ir darbo drabužiai

Kelionės sąnaudos

6037

Kelionės sąnaudos

Kitos su personalu susijusios sąnaudos

6038

Kitos su personalu susijusios sąnaudos

MOKESČIŲ SĄNAUDOS


 


 

Žemės mokesčio sąnaudos

6111

Žemės mokesčio sąnaudos

Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos

6112

Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos

Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos

6114

Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos

Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos

6115

Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos

Žyminio mokesčio sąnaudos

6116

Žyminio mokesčio sąnaudos

Kitų mokesčių valstybei sąnaudos

6113

Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos

6117

Kitų mokesčių sąnaudos

651

Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai

652

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

FINANSINĖS SĄNAUDOS


 


 

Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos

632

Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos

Palūkanų sąnaudos

631

Palūkanų sąnaudos

Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos

635

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka

Kitos finansinės sąnaudos

634

Investicinės veiklos nuostolis

636

Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS


 


 

Teisinės paslaugos

60501

Teisinės paslaugos

61501

Teisinės paslaugos

Konsultacinės paslaugos

60502

Konsultacinės paslaugos

61502

Konsultacinės paslaugos

Vertimų paslaugos

60503

Vertimų paslaugos

61503

Vertimų paslaugos

Ryšių paslaugos

60504

Ryšių paslaugos

61504

Ryšių paslaugos

Pašto, pasiuntinių paslaugos

60505

Pašto, pasiuntinių paslaugos

61505

Pašto, pasiuntinių paslaugos

Kanceliarinės sąnaudos

60506

Kanceliarinės sąnaudos

61506

Kanceliarinės sąnaudos

Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas

60507

Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas

61507

Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas

Profesinė literatūra

60508

Profesinė literatūra

61508

Profesinė literatūra

Spauda

60509

Spauda

61509

Spauda

Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.)

60510

Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)

61510

Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)

Patalpų priežiūros sąnaudos

60511

Patalpų priežiūros sąnaudos

61511

Patalpų priežiūros sąnaudos

Kitos administravimo sąnaudos

60512

Kitos administravimo sąnaudos

61512

Kitos administravimo sąnaudos