Programa ir planas

 

PATVIRTINTA:

Direktoriaus 2020 m. sausio 3 d.

Įsakymu Nr. 1 - 1

 

UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“ 2020 – 2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

                                                         I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Korupcijos prevencijos programos (toliau tekste –Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Bendrovėje.

2. Programa parengta vadovaujantis parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d sprendimu „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 - 2020 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ Nr. B1-259 kitais teisės aktais ir yra skirta korupcijos prevencijai Bendrovėje -UAB „Molėtų šiluma“.

3.Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija – bet koks bendrovės darbuotojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje priklausančioje įmonėje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos:

piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar

iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

4. Programos tikslai ir uždaviniai :

4.1. Programos tikslai – išaiškinti ir šalinti korupcijos bendrovėje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę bendrovės bei jos darbuotojų veiklą.

4.2. Programos uždaviniai – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas bendrovėje, siekiant, kad visos surenkamos piniginės lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms šilumos tiekimo paslaugoms teikti, šilumos vartotojų teisėms užtikrinti, taip pat poveikis bendrovės darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

5.Svarbiausi bendrieji korupcijos prevencijos programos uždaviniai:

5.1. Parengti korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) bendrovėje programą;

5.2. nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas;

5.2.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir parengti motyvuotą išvadą;

5.2.2. nustačius korupcijos prielaidas - imtis priemonių joms pašalinti;

5.2.3. analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt);

5.2.4.skatinti glaudesnį ir aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių

pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms.

6. Korupcijos prevencijos tikslams ir uždaviniams pasiekti numatoma:

6.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos bendrovėje programos priemonių įgyvendinimą;

6.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

6.3. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimą, įgyvendinimą, priežiūros kontrolę;

6.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

6.5. visokeriopai ginti šilumos vartotojų teises, bendrovės darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

6.6. ugdyti antikorupcinę kultūrą bendrovėje.

7. Bendrieji programos tikslai:

7.1. korupcijos prevencijos bendrovėje programos tikslas -kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidresnės, veiksmingesnis ir viešas bendrovės veiklos užtikrinimas;

7.2. korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, nes programa pagrįsta korupcijos prevencijos principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos švietimu ir parama bei teisės pažeidimų tyrimu;

7.3. veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas, vykdant prevencijos priemones, ir bendros antikorupcinės kultūros ugdymas bendrovėje;

7.4. neišvengiamos atsakomybės uţ neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas;

7.5. visokeriopai ginti šilumos vartotojų teises, bendrovės darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.

 

II. KORUPCIJOS BENDROVĖJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 

8. Socialinės: nedarbas, santykinai maži tarnautojų ir kitų darbuotojų atlyginimai, netobula motyvacijos karjeros sistema.

9. Teisinės: teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas ir kolizijos, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas.

10. Institucinės: netobuli darbuotojų priėmimo į tarnybą atrankos kriterijai, nepakankamos vidaus ir išorės auditų apimtys.

11. Visuomenės pilietiškumo stoka: visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, visuomenės narių pakantumas korupcijai ir pasyvumas antikorupcinėje veikloje.

12. Galimos korupcijos pasireiškimo prielaidos:

12.1. skaidrumo ir viešumo, priimant sprendimus stoka;

12.2. administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų administravimo, vidaus administravimo procedūrų reglamentavimo spragos;

12.3. dokumentų paruošimas (sutarčių), bei jų derinimas;

12.4. nepakankama informacijos, skatinančios priešintis korupcijai, sklaida.

 

III. VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMĄ

 

13. Norint į korupcijos prevencijos programą įtraukti visuomenę, reikia:

13.1. skatinti glaudesnį ir aktyvesnį bendrovės darbuotojų bendradarbiavimą su visuomene,

ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms;

13.2. ugdyti antikorupcinę kultūrą (visuomenės ir bendrovės darbuotojų antikorupcinis švietimas, ugdymas bei nepakantumo korupcijai skatinimas);

13.3. informuoti visuomenę apie bendrovėje vykdomą korupcijos prevencijos programą per žiniasklaidą;

13.4. skatinti bendrovės darbuotojus bei rajono gyventojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimus juos daryti), teikiant paslaugas.

14. Sudaryti sąlygas telefonu, anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti). Analizuoti iš gyventojų surinktą informaciją.

15. Anketinės apklausos arba kitais būdais vertinti korupcijos prevencijos programos veiksmingumą.

 

IV. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

16. Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina:

16.1. sudaryti sąlygas bendrovės darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti bendrovės administracijai savo įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

16.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. Išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir savo kompetencijos ribose atlikti tyrimus;

16.3. išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, apie tai informuoti bendrovės administraciją.

 

V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

17. Programa siekiama tokių rezultatų:

17.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

17.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

17.3. pagerinti korupcijos prevencijos bendrovėje organizavimą;

17.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą bendrovės teikiamomis paslaugomis;

18. Kiekviena konkreti programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

 

VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

19. Korupcijos prevencijos programos bendrovėje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

20. Šios korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo bendrovė.

21. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo bendrovėje kontrolę, metodinės pagalbos

teikimą korupcijos prevencijos klausimais vykdo Molėtų rajono savivaldybės taryba.

 

 

 

 

 

UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“ 2020–2023 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas už

įvykdymą

Įvykdymo laikas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

I.Programos rengimas, patikslinimas, atsakingų asmenų paskyrimas

1.

  Parengta ir patvirtinta korupcijos

prevencijos programą

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, bendrovės vadovas

2020 m. sausio mėn.

Korupcijos prevencijos priemonės bus vykdomos pagal parengtą ir bendrovės vadovo patvirtintą planą

Parengta programa

2.

   Skelbti korupcijos prevencijos

programą ir jos įgyvendinimo

priemonių planą bendrovės

internetiniame tinklapyje

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją,

2020m. sausio mėn.

Bus užtikrintas korupcijos

prevencijos priemonių viešumas

UAB „Molėtų šiluma“

internetiniame

tinklapyje

3.

     Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę bendrovėje, išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didesnė korupcijos pasireiškimo tikimybė

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją,

2016 m. I pusm.

Bus nustatytos konkrečios veiklos sritys bei tarnybos,kuriose galimi korupcijos pasireiškimo atvejai

Atliktas įvertinimas, nustatytos sritys, kuriose egzistuoja

didesnė korupcijos pasireiškimo

tikimybė

 

 

 

 

 

 

II. Visuomenės švietimas ir informavimas korupcijos prevencijos klausimais

4.

    Bendrovės internetiniame tinklapyje skelbti kreipimąsi į rajono gyventojus raginant telefonu, paštu, elektroniniu paštu atvirai ar anonimiškai pranešti apie korupcijos apraiškas ir įtarimus

apie tokio pobūdžio veikas bendrovės veikloje

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, bendrovės vadovas

Nuolat

Visuomenė žinos kur kreiptis su korupcijos apraiškomis bendrovėje

Paskelbta informacija bendrovės svetainėje

5.

Bendrovės informacijos skelbimų lentose skelbti informaciją, kur gali kreiptis klientas, susidūręs su

korupcinio pobūdžio veika

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją.

2020 m. I ktv.

Visuomenė žinos kur kreiptis su korupcijos apraiškomis bendrovėje

Paskelbta informacija bendrovės skelbimų lentoje

6.

      Bendrovės internetiniame tinklapyje puslapyje, skirtame korupcijos prevencijai, tikslinti informaciją ir skelbti ataskaitą apie bendrovės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, bendrovės vadovas

Informaciją

tikslinti ir

ataskaitą skelbti

kartą į metus

Korupcijos prevencijos programos

priemonių vykdymo viešumas

Parengta ir paskelbta ataskaita

III. Bendrovės darbuotojų mokymas

7.

Organizuoti bendrovės darbuotojų mokymą korupcijos prevencijos

klausimais (darbuotojų elgesys,

susidūrus su korupcinėmis veikomis bei kitais klausimais

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją,

Vieną kartą metuose

Apmokyti bendrovės darbuotojus, kaip elgtis, susidūrus su korupcinėmis veikomis

Antikorupcinio švietimo planas,

organizuoti per metus po vieną

seminarą

IV.  Informavimas apie galimas korupcines veikas ir nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas, bendradarbiavimas šiais klausimais.

8.

Nagrinėti skundus, pareiškimus dėl

galimų korupcinio pobūdžio

nusikalstamų veikų atvejų bei

analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. Teikti bendrovės vadovui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir kontrolės bendrovės tarnybų veiklos srityse, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, bendrovės vadovas

Gavus

skundą,

pareiškimą, pasiūlymą

Gauti pasiūlymus dėl prevencinių priemonių, kurių vykdymas leistų

sumažinti (pašalinti) korupcijos pasireiškimo tikimybę. Gauti informaciją apie galimą korupcinę veiką

Skundų,pareiškimų pasiūlymų dėl korupcijos

Prevencijos skaičius.

9.

   Gavus informacijos dėl galimų ar

korupcinių veikų, nedelsiant informuoti bendrovės vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją,

Gavus informacijos

Savalaikis reagavimas ir nustatytų

priemonių vykdymas

Pateiktų informacijų bendrovės vadovui ir perduotų informacijų STT skaičius

10.

   Analizuoti ir suderinus su bendrovės vadovu paviešinti bendrovės darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus. Skelbti bendrovės

internetiniame tinklapyje apie

bendrovės darbuotojams pareikštus

įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją,

bendrovės vadovas

Nustačius

korupcijos

atvejus

Viešumo užtikrinimas, atgrasinimo poveikis ir kitiems darbuotojams

Analizės medžiaga ir paviešinimo atvejų skaičius

11.

   Prireikus, bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su savivaldybės darbuotojais, vykdančiais

korupcijos prevenciją ir kontrolę bei Molėtų rajono savivaldybės

Antikorupcijos komisija

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją,

bendrovės vadovas

Esant poreikiui

Apsikeitimas naudinga informacija leis įdiegti naujas prevencijos

priemones, taikomas kitose savivaldybės įmonėse

Bendradarbiavimo

atvejų skaičius.