Pirkimo sąlygų priedas Nr.5-7.

 

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJOS FORMA

ATLIKIMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr._________

 

______________________________________________________

/Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, įmonės kodas/

 

                                                                 20_ m. ________  __d.     

                                            [miesto pavadinimas]        

Kliento [įrašykite dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su /Perkančiosios organizacijos pavadinimas/   (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti  Rangos sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija. 

[Banko pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas  [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip  [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.                

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio  banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija įsigalioja pasirašius Sutartį.

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

            2.2 Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_____________________________                           

         (Garanto  pavadinimas)                                    

 

___________________________________                             

         (įgalioto asmens pareigos)

 

___________________________________                           

           (vardas, pavardė)                                                             

 

___________________________________                                                (parašas)                                

                                                                          

 

 

                                                                                                         Pirkimo sąlygų 7 priedas

 

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

___________________________________________

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas)

 

Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g.– Vilniaus g., Molėtų mieste „ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO 

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA 

___________ Nr. ______ 

                                                                   (data)

________________

(sudarymo vieta)

Aš,_____________________________________________________________________________ ,

                             (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) _________________________________ ,

                                                                                                         (Tiekėjo pavadinimas) 

dalyvaujančio (-ios) ________________________________________________________________

                                                     (Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _____________________________________________________________________ ,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame _______________________________________________________________________ ,

(nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

 

Nr.

Bendrieji reikalavimai:

Taip

Ne

1.

Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus 

 

 

2.

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą[1]. 

 

 

3.

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

 

 

4.

Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šios lentelės 1 ir 2  punkte išvardytas veikas.

 

 

5.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

 

 

6.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

 

 

7.

Tiekėjas (arba visi jungtinės veiklos partneriai bendrai) privalo turėti teisę užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla. Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų  nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus Darbus:

1.Statinio statybos darbus;

2.Statinio projektavimą;

3.Statinio bandymus.

 

 

Nr.

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: 

Taip

Ne

8.

Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijos srityje apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus), turi būti ne mažesnė kaip  450 tūkst. EUR (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų ) (be PVM).

 

 

9

Tiekėjo, jei Tiekėjas savo jėgomis planuoja teikti projektavimo paslaugas,  vidutinės metinės pajamos teikiant  projektavimo paslaugas  per pastaruosius 3 finansinius metus arba per  laiką  nuo   tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3finansinius metus) rengiant statinio techninius projektus šilumos tiekimo trasų modernizavimui (rekonstrukcijai) arba naujų tiesimui ne mažesnės kaip 60 tūks. EUR  (šešiasdešimt tūkstančių eurų  ).

 

 

10.

Tiekėjas turi turėti kvalifikuotų specialistų, reikalingų pirkimo sutarčiai įvykdyti:

1. Tiekėjo statybos vadovas, kurį numatyta paskirti vadovaus darbams, privalo (a) būti vadovavęs statybos darbams bent viename statybos ar rekonstrukcijos objekte, kurio vertė ne mažesnė kaip 0,4 mln. EUR (keturi šimtai tūkstančių eurų).;  (b) turėti ne mažesnę kaip  3(trijų) metų patirtį vadovaujant darbams šilumos trasų montavimo srityje.

 

2.Tiekėjas privalo turėti bent 1 (vieną) suvirinimo darbų priežiūros meistrą (koordinatorių).

3.Jei darbams atlikti numatytas bent 1 (vienas) subrangovas arba darbus atliks keli jungtinės veiklos partneriai, turi būti paskirtas vienas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, kuris statybos metu turi koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

4.Tiekėjo (arba bent vieno jungtinės veiklos partnerio) arba subtiekėjo  statinio projekto vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti projektavimui, privalo turėti  ne mažesnę kaip 3 metų patirtį, vykdant  šiluminių tinklų projektavimą projekto vadovo pareigose.  

 

 

11.

Tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas per paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesnis kaip 0,5. Kritinio likvidumo koeficientas  išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. 

 

 

12.

Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal suvirinimo kokybės sistemos LST EN ISO 3834-2:2005 arba LST EN ISO 3834-3:2005 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

 

 

13.

Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal aplinkosaugos vadybos standarto ISO 14001:2000 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

 

 

14.

Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

 

 

 

*Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

 

 

 

_______________________________________

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

 

 

____________

(parašas*)

_____________________

(vardas ir pavardė*)

 

 

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu neprivaloma 

 [1] Šio punkto nuostata taikoma juridinio asmens dalyviui, kuris yra fizinis asmuo ir turi paprastą balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas). Ši nuostata taikoma tik fiziniam asmeniui, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnis už nusikalstamą bankrotą numato laisvės atėmimo bausmę, t. y. sankcijos pobūdis lemia, kad ji gali būti pritaikyta tik fiziniam asmeniui. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, minėta paraiškos ar pasiūlymo atmetimo sąlyga netaikoma.