Pirkimo sąlygų priedas Nr.4. Rangos sutartis

Sąlygų priedas Nr.4

 

 

rangos sutartis Nr. 00/00

201..... m. ....................... ....... d. 

Molėtai

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“, juridinio asmens kodas 167610175, kurios registruota buveinė yra Mechanizatorių g. 7, LT-33114, Molėtai, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal  bendrovės įstatus (toliau - „Užsakovas“),  ir (teisinė forma, pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodo numeris), kurios registruota buveinė yra (adresas:), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė),  veikiančio pagal (dokumentas, kurio pagrindu asmuo veikia.) (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitariame:

1.              BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.        Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

       1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ viešojo pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso būdu, paskelbto (data, skelbimo vieta, pirkimo Nr.), pirkimo komisijos (data, protokolo Nr.), posėdžio  rezultatais. 

       1.3.Šioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

        1.4.Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau –Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. 

2.          sutarties dalykas 

2.1.    Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti darbus, nustatytus Konkurso sąlygose (toliau – Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateiktą Rangovo pasiūlymą ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka..  

2.2.     Darbai perkami įgyvendinant UAB „Molėtų šiluma“ projektą „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. - Vilniaus g., Molėtų mieste, projekto  Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0004 (toliau – Projektas) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Projektui skirta Europos sąjungos struktūrinių fondų  (Europos regioninės plėtros fondo) parama.

2.3.    Šalys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus įsipareigojimus, Rangovas atlieka tokius darbus: 

-2- 

2.3.1.  parengia trąsų renovacijos  techninį projektą, į kurį įeina statinio bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų pagrindinių sprendinių techninės ir ekonominės charakteristikos visoms statinio projekto dalims; techninės specifikacijos; statybos darbų kiekių žiniaraščiai; sąmata; kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas, skaičiavimai, brėžiniai) tokios apimties, kad ji būtų pakankama techninio projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus; 

2.3.2.  parengia renovacijos darbo projektą, į kurį įeina statybinių konstrukcijų, inžinerinių sistemų skaičiavimas; visų brėžinių, reikalingų statinio statybos ir montavimo darbams vykdyti, parengimas; techniniame projekte pateiktų statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščių patikslinimas; specifinių ar naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo nurodymų patikslinimas. Darbo projekte turi būti nustatyti pakankami projektiniai sprendiniai ir techninės specifikacijos, pagal kurias būtų galima: patikrinti ir įsitikinti, kad bus įvykdyti statinio esminiai reikalavimai; nupirkti reikiamus įrenginius, gaminius bei medžiagas; kokybiškai ir operatyviai vykdyti statybos darbus; 

2.3.3.  suderina techninį ir darbo projektus normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka; 

2.3.4.  pateikia techninį ir darbo projektus kompetentingoms institucijoms tvirtinti; 

2.3.5.  kartu su Užsakovu gauna leidimą statybai; 

2.3.6.  atlieka kitus būtinus darbus. 

2.4.    Šalys konstatuoja, kad Rangovui suderinus techninį ir darbo projektus ir atlikus kitus pagal normatyvinius statybos dokumentus būtinus veiksmus, Rangovas savo sąskaita ir iniciatyva organizuos techninio ir darbo projektų ekspertizės atlikimą bei per 2 darbo dienas nuo išvadų gavimo dienos pateiks Užsakovui ekspertizės išvadas. Tuo atveju, jeigu ekspertizės išvadose bus pateikti pasiūlymai techninį ar darbo projektą iš dalies pakeisti arba papildyti, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita įvykdyti pakeitimus arba papildymus per atskirai Užsakovo nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei vienas kalendorinis mėnuo. 

2.5.    Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria, kad ši Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo priežiūros sutartis. Šalys aiškiai susitaria, kad užmokestis už šiame punkte nurodytų darbų vykdymą yra įskaičiuotas į Sutarties kainą ir papildomas užmokestis Rangovui nebus mokamas. 

2.6.    Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria, kad pagal šią Sutartį Rangovas turi atlikti visus suprojektuotus darbus. 

2.7.    Įgyvendinus šią Sutartį siekiama rekonstruoti senus centralizuoto šilumos tiekimo tinklo vamzdynus, taip sumažinant patiriamus techninius šilumos nuostolius. 

 

2.8.    Darbų atlikimo vieta Molėtų miestas. 

3.                 SUTARTIES KAINA

3.1.      Bendra Sutarties kaina (suma skaitmenimis) Eur (suma žodžiais) ir PVM (suma skaitmenimis) Eur (suma žodžiais). Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Ši suma atitinka Rangovo pateiktam pasiūlymui viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.  

3.2.      Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.3.      Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą

 

-3-

Techninį projektą ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4.      Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.      Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis.

3.6.    Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos kainų indekso oficialaus paskelbimo. 

3.7.    Šalys susitaria Darbų kainą detalizuoti įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, kuriuose. detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis. Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, Rangovui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma pagal įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose numatytas kainas.

 

4.                  SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1.     Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

4.1.1.      Darbų pradžia – ne vėliau kaip per  (5) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo.

4.1.2.      Šilumos tiekimo trasų renovacijos techninio ir darbo projekto parengimas – 40 darbo dienų.

4.1.3.      Darbų pabaiga – 2018 m. sausio 15 d..

4.2.     Vamzdynų montavimo darbų pabaiga -2017m.  spalio 2d.

4.3.     Modernizacijos metu bendras šilumos atjungimas abonentams vykdomas pagal prieš tai su užsakovu suderintus terminus.

4.4.     Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.

4.5.     Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, patiekti įrenginiai ir suteiktos paslaugos, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktai, Objekto statyba pripažinta užbaigta  teisės aktų nustatyta tvarka ir Užsakovui perduoti visi statinio statybos užbaigimo pripažinimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

4.6.     Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties  4.1.3. punkte nustatyto galutinio Darbų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

4.7.     Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių ir gavus viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros pritarimą 4.1.3 punkte numatytas terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau

-4-

kaip iki Projekto įgyvendinimo pabaigos, kuri numatyta finansavimo ir administravimo Sutartyje, sudarytoje tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir perkančiosios organizacijos.

4.8.       Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą, raštiškai suderinus su Užsakovu.

            4.9. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

 

5.          ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1.     Projektavimo darbų (jų dalies) bei projektinės dokumentacijos perdavimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas šį perdavimo-priėmimo aktą per 5 darbo dienas privalo pasirašyti ir grąžinti Rangovui. Atsisakius priimti darbus, Užsakovas per pirmiau nurodytą terminą privalo pateikti Rangovui motyvuotą atsisakymą priimti darbus. Jei per šį terminą Užsakovas nepateikia jokių pastabų ir nenurodo, kad jam būtinas papildomas susipažinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su šia projekto dalimi Užsakovas sutinka.

5.2.     Užsakovu atsisakius priimti Darbus (jų dalį) ir nepasirašius perdavimo–priėmimo akto, Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita.

5.3.     Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl jau priimtų projektavimo darbų ar veiksmų ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų po perduotų duomenų neatitikimo pastebėjimo momento.

5.4.     Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, išbandymų darbus.

5.5.     Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede – priduodamas visas užbaigtas Objektas. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovas arba įgaliotas asmuo.

5.6.     Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

5.7.    Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 2 Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą dieną po jos einančią dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo.

5.8.    Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją, atlikus rekonstruotų

-5-

šiluminių trąsų inventorizaciją. Rangovas prieš 10 darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas, įrangą. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.9.     Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš tris darbo dienas, bei įforminti paslėptų Darbų aktą.

5.10. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

5.11. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.12. Užsakovas organizuoja Statinio statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir paruošia Statinio statybos užbaigimo komisijos aktą dėl statybos užbaigimo.

5.13. Rangovas užbaigus Sutartyje numatytus  darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, priduoda statinį statybos užbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda Užsakovui komisijos pasirašytą aktą ir visą išpildomąją techninę dokumentaciją.

5.14. Kadastrinių matavimų bylos parengimo išlaidas apmoka Užsakovas.

6.              GARANTIJOS

6.1.    Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio statybos užbaigimo dienos ir yra:

6.1.1.     5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2.      10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3.          20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

6.1.4.      rekonstrukcijos metu sumontuotiems įrengimams, įrangai – taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2.    Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.3.    Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami šios Sutarties 5.10 punkte nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį

-6-

Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6.4.    Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir panašiai.

7.                  užtikrinimai ir draudimai

7.1.    Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį iki bus pateikta Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija.

7.2.    Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją.

          7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai statybos rizikų draudimu (CAR), civilinės atsakomybės draudimu (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nuostatose) ne trumpesniam kaip Rangos sutarties įgyvendinimo laikotarpiui.

          7.4. Visos šiame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos Užsakovui priimtinos draudimo įstaigos pagal suderintą su Užsakovu formą ir tekstą.

8.                  ATSISKAITYMŲ TVARKA

8.1.     Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitas – faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Aktų pasirašymo dienos.

8.2.     Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerija patvirtins mokėjimo prašymą dėl išlaidų už atliktus darbus apmokėjimo ir finansavimo lėšos pagal atitinkamą mokėjimo prašymą bus pervestos į Užsakovo sąskaitą. Perkančioji organizacija su rangovu atsiskaito tarpiniais mokėjimais ne rečiau kaip kas 30 dienų.

8.3.     Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą, nuostolių, jei tokių buvo, kompensavimą, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Šalys parašais patvirtins tinkamai

atliktų visų Sutartyje numatytų Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerija patvirtins mokėjimo prašymą dėl galutinio Darbų išlaidų apmokėjimo ir paramos lėšos pagal atitinkamą mokėjimo prašymą bus pervestos į Užsakovo sąskaitą.

9.             ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1.       Užsakovas turi teisę:

9.1.1.      Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninį projektą, Rangovo parengtus

 

-7-

įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą.

9.1.2.      Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto, šalių patvirtinto Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

9.1.3.      Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4.      Projektavimo bei Statinio statybos darbų vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimus, iš esmės nekeičiančius Statinio projektinių sprendimų.

9.1.5.      Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.2.       Užsakovas įsipareigoja:

9.2.1. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (įskaitant, bet neapsiribojant projektavimo sąlygų sąvado gavimu, projekto derinimu, ekspertizių atlikimu).

9.2.2. Pateikti techniniam ir darbo projektams parengti bei suderinti ir statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti.

9.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4. Iš Rangovo gavęs pranešimą apie pasirengimą perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Statinių techninio ir darbo projektus ar vieną iš jų dalių, nedelsiant pradėti atitinkamai šio Statinių techninio ir darbo projektų ar vienos iš jų dalių priėmimą.

9.2.5. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų

veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais.

9.2.7. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Objekto Darbų vietą iki sutartinių Darbų pabaigos.

9.2.8. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir renovacijos darbų techninę priežiūrą. Techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kitą (-us) fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį.

-8-

9.2.9. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3.     Rangovas turi teisę:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo ir Projektuotojo teisėmis.

9.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

9.3.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus projektavimo ir statybos darbus bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

9.3.4. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

9.4.       Rangovas įsipareigoja:

9.4.1. Parengti Statinio techninį ir darbo projektus pagal šios Sutarties, taip pat pagal Projektavimo darbų užduotį, projektavimo sąlygų sąvado ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus. Nuo Projektavimo darbų užduoties Rangovas gali nukrypti tik jeigu Užsakovas sutinka ir tai suderina abi šalys raštu.

9.4.2. Raštu suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medžiagas.

9.4.3. Parengti ir pateikti Užsakovui Statinio techninį ir darbo projektus Sutarties nustatyta tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu vėluoja šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminai, Rangovas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones; vykdydamas projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visų Sutartyje nustatytų terminų.

9.4.4. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtą Statinio techninį ir darbo projektus, bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos valdytoju, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti su Užsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Statinio techninio ir darbo projektų trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.5. Kontroliuoti ir koordinuoti atskirų projekto dalių tarpusavio suderinamumą; Rangovas privalo paskirti projekto dalies vadovus, turinčius reikiamą kvalifikaciją ir veikiančius pagal reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“; Rangovo paskirtas projekto vadovas privalo užtikrinti, kad nebūtų nesutapimų tarp techninio projekto architektūrinės, konstruktyvinės ir kitų techninio bei darbo projektų dalių.

9.4.6.  Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statinių techninį ir darbo projektų 1 egzempliorių ir 1 elektroninėje laikmenoje bei 3 kopijas perduoti Užsakovui.

9.4.7. Pradėti renovavimo darbus tik po to, kai įsigalioja Šalių pasirašyta Sutartis ir Užsakovas:

9.4.7.1.             pateikia Rangovui šiuos dokumentus:

9.4.7.1.1.       Statybos darbų žurnalą.

9.4.7.2.             informuoja Rangovą apie paskirtą techninį prižiūrėtoją.

9.4.8.prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir Darbų saugą.

 

-9-

9.4.9.Užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, visas privalomas projekto ekspertizes, paruošti visą dokumentaciją, reikalingą statybos leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sąlygas Užsakovui statybos leidimą gauti. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų derinimo, statybos leidimo klausimus rangovas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose. Ši sutarties sąlyga yra esminė.

9.4.10. Per įmanomai trumpiausius terminus ištaisyti visas savo atlikto Darbo projekto ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas ir ištaisytą projektą kuo skubiau pateikti Užsakovui.

9.4.11.      Darbų vykdymui naudoti tik naujas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui.

9.4.12.      Keisti su Užsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą.

9.4.13.          Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis renovuojamuose objektuose bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

9.4.14.          Informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu.

9.4.15.          Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

9.4.16.          Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija , atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9.4.17.  Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

9.4.18.          Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

9.4.19.          Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

 

-10-

9.4.20.          Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.

9.4.21.          Užtikrinti, kad į renovuojamus objektus, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.

9.4.22.          Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.

9.4.23.          Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.

9.4.24.          Vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, projekto įgyvendinimo pradžioje pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų (detali informacija ir dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti įrengtas plakatas, pateikiami http://lvpa.lt/lt/dokumentai-160).

9.4.25.          Atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

9.4.26.          Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

10.             ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1.  Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

10.2.  Rangovas, neužbaigęs Darbų sutartyje numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui Objekto ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, Užsakovui pareikalavus, Sutarties įvykdymo garantijos davėjas sumokės Užsakovui sumą, nurodytą šioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai ar ištaisyti defektai.

10.3.  Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo garantija Rangovui negrąžinama ir Užsakovui pareikalavus, garantijos davėjas sumokės Užsakovui sumą, nurodytą šioje garantijoje.

10.4.  Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

10.5.  Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

10.6.  Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo garantiją to paties dydžio sumai.

10.7.  Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Rangovas moka 500 eurų baudą.

10.8.  Šiame punkte nurodyta bauda mokama už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

-11-

11.             Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

11.1.  Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Statinio projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1.  nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

11.1.2.  neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

11.1.3.  neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

11.1.4.  neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5.  atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

12.             SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

12.1.  Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo grąžinti visas sumokėtas sumas ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1.  Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

12.1.2.  Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.1.3.  Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų Darbų etapą pagal darbų pradžioje suderintą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės.

12.1.4.  Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

12.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 180 dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus – priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

12.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

12.4. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos.

13.             NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1.    Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2.    Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

-12-

13.3.    Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.4.    Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.5.    Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

13.6.    Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Šutarties vykdymo.

14.             GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14.2.  Ginčai tarp Sutarties Šalių, bent vienai Šaliai pageidaujant, gali būti sprendžiami pasitelkiant įgyvendinančios institucijos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pagalbą.

15.             KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali būti keičiami, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, bendru Rangovo, Užsakovo ir projektuotojo raštišku sutarimu.

15.2. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti tik projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale.

15.3.Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties 7.1 punkte numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

15.4. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

15.5.Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas

-13-

15.6. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

15.7. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

15.8. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

15.9. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.

15.10.    Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

 

16.              BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu arba elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai asmeniškai Šaliai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

17.                          SUTARTIES dokumentai

17.1.    Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama

Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:

17.1.1. Tiekėjo pasiūlymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti pasiūlymą bei tiekėjo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus), bei siūlomų darbuotojų, atsakingų  už atitinkamos sutarties įvykdymą, sąrašas ir jų kvalifikaciją įrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

17.1.2. Techninė specifikacija, perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai bei aiškinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje protokolai (jei jų bus);(Priedas Nr. 2)

17.1.3. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas. (Priedas Nr. 3)

17.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

17.1.5. Draudimo polisai;

-14-

17.2.  Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais.

 

Šalių rekvizitai ir parašai:

 

Užsakovas

 

UAB „Molėtų šiluma“

Kodas 167610175

PVM mokėtojo kodas 676101716

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Mechanizatorių g. 7,LT-33114, Molėtai

A.s. Nr. LT924010045500070222

AB DNB bankas

tel. 8 383 51962

faksas. 8 383 51698

elektroninis paštas: ms@moletusiluma.lt

 

Rangovas

 

(pavadinimas)

Kodas (kodo Nr.)

PVM mokėtojo kodas (kodo Nr.)

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

(adresas korespondencijai)

A.s. Nr. ( atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

(banko pavadinimas)

tel.:......................................................

faksas:.................................................

elektroninis paštas: ..........................

 

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

 

 

Užsakovas

 

 

                   _____________________

                                   (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Rangovas

 

 

                          ____________________

                                            (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

                        A. V.                                                                           A. V.