Pirkimo sąlygų priedas Nr.3. Techninė specifikacija.

Pirkimo sąlygų 3 priedas


Techninė specifikacija. bendrosios sąlygos 

1. Bendroji dalis 

Sąlygose numatytas darbų atlikimas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Perkančioji organizacija atsakinga už jos kompetencijoje esamų duomenų ir dokumentų pateikimą Tiekėjui šiai užduočiai atlikti. Techninis ir darbo projektas, esantis Tiekėjo darbų apimtyje, turi būti parengtas numatytu laiku ir suderintas su visomis sąlygas išdavusiomis institucijomis ir suinteresuotais asmenimis. Tuo atveju, jeigu taikytinos kokių nors taisyklių išimtys, Tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai visus atitinkamus dokumentus, sąlygojančius taisyklių išimčių priimtinumą. Tiekėjui turi būti pateiktos visų susirašinėjimo su valdžios institucijomis dokumentų kopijos.

2. Projekto valdymas ir susitikimai 

Prieš pasirašydamas sutartį, Tiekėjas turi paskirti projekto vadovą, kuris kartu su perkančiąja organizacija dalyvaus projekto vykdymo susitikimuose, rengiamuose ne rečiau kaip kartą per savaitę perkančiosios organizacijos patalpose. Perkančioji organizacija darbų teikimo metu gali tikslinti susitikimų su Tiekėju dažnumą ir vietą, priklausomai nuo būtinumo projekto tikslams pasiekti.

Kaip perkančiosios organizacijos vykdomos nuolatinės projekto kontrolės dalis, nustatomos kasmėnesinės darbų eigos ataskaitos, kurias Tiekėjas privalo rengti su perkančiąja organizacija suderinta forma. Šiose ataskaitose turi būti apibūdinami ir pagrindiniai praėjusio mėnesio atlikti bei kito mėnesio planuojami atlikti darbai, taip pat faktiniai ar numatomi vėlavimai, nurodant, kaip bus ištaisyti šių vėlavimų padariniai.

3. Saugos klausimai

Tiekėjas vykdydamas darbus privalo vadovautis visais galiojančiais, darbų saugą reglamentuojančiais, dokumentais parengti. Tiekėjas atsako už tai, kad vykdant darbus būtų imtasi atitinkamų saugos priemonių, reglamentuojamų Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

4. Statybos ir montavimo darbai

Tiekėjas atsako už darbų vykdymą ir reikiamą priežiūrą. Statybos darbų vadovas pagal poreikį privalo lankytis darbų vietoje, bet ne rečiau kaip  du kartus per savaitę. Atlikdamas darbus, Tiekėjas atsako už statybvietę. Kranams atvežti, pastogėms, medžiagų saugykloms įrengti reikalingas perkančiosios organizacijos leidimas. Atlikęs visus darbus, Tiekėjas privalo palikti darbų vietą švarią ir saugią. Tiekėjas privalo savo sąskaita sumontuoti ir prižiūrėti papildomą apšvietimą, aptverti teritoriją ir įrengti budėjimo punktus, kai tai yra būtina norint užtikrinti tinkamą darbų vykdymą ir apsaugą arba perkančiosios organizacijos ir gretimai esančio turto valdytojų bei visuomenės saugumą.

5. Mokesčiai

Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, Tiekėjas privalo mokėti visus mokesčius, įmokas ir rinkliavas, kuriuos ryšium su darbais Lietuvoje ir už jos ribų Tiekėjui, jo subrangovams ar darbuotojams nustato valdžios institucijos.

6. Nuosavybės perdavimas

Už medžiagų įvežtų į darbų vietą priežiūrą ir saugojimą bei jų praradimo ar pažeidimo riziką  atsako Tiekėjas, remiantis 8 straipsniu.

7. Darbų priežiūra

Tiekėjas atsako už darbų ir visų jų sudėtinių dalių priežiūrą ir saugojimą iki statinių pridavimo eksploatacijai dienos ir privalo savo sąskaita kompensuoti visus nuostolius ar žalą, galinčią šiuo laikotarpiu atsitikti statiniams ar susijusioms jo dalims. Tiekėjas taip pat atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms ir darbams dvejų metų garantiniu laikotarpiu.

8. Nuostoliai ar žala turtui

Tiekėjas įsipareigoja laikyti perkančiąją organizaciją nekaltu ir atlyginti visus perkančiosios organizacijos nuostolius, patirtus dėl bet kokio pobūdžio ieškinių, susijusių su bet kokio asmens mirtimi ar sužalojimu arba žala bet kokiam turtui (ne darbams) vykdant darbus dėl Tiekėjo ar jo subrangovų aplaidumo. Tiekėjas įsipareigoja laikyti perkančiąją organizaciją nekaltu ir atlyginti visus perkančiosios organizacijos nuostolius, patirtus gavus ieškinį dėl žalos keliams, tiltams ar kitiems transporto statiniams, kuri gali būti padaryta vežant medžiagas ir statybos įrangą į darbų vietą ir iš jos.

Taikomi teisės aktai

Šiai sutarčiai ir jos aiškinimui yra taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

Ginčų sprendimas

Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų taikiai, tiesioginių neformalių derybų keliu išspręsti bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp jų pagal sudarytą tarpusavio sutartį ar susiję su sutartimi. Tuo atveju, jei per 28 dienas nuo neformalių derybų pradžios šalims nepavyksta taikiai išspręsti pagal sudarytą sutartį kilusio ginčo, bet kuri šalis gali pareikalauti, kad ginčą išspręstų arbitražas arba Lietuvos Respublikos teismas.

9. Techninės informacijos pateikimas

Tiekėjas įsipareigoja parengti ir pateikti perkančiosios organizacijos tvirtinimui ar peržiūrai visus techninius, darbo projektus, brėžinius, programas, dokumentus ir kitą Tiekėjo parengtą informaciją vykdant su sutartimi susijusios įsipareigojimus. Tiekėjas privalo pateikti tokią informaciją, kuri, perkančiosios organizacijos nuomone, yra reikalinga perkančiosios organizacijos tolesniems veiksmas. Paprašytas, Tiekėjas turi pateikti trimis egzemplioriais visus parengiamuosius ir pagrindinius brėžinius bei techninę dokumentaciją, taip pat komponentų brėžinius, kurių pareikalauja perkančioji organizacija.

Tiekėjui tenka atsakomybė už bet kokius neatitikimus, klaidas ar praleistus duomenis specifikacijose, brėžiniuose ir kituose Tiekėjo parengtuose techniniuose dokumentuose, nepriklausomai nuo to, ar tas specifikacijas, brėžinius ir kitus dokumentus yra patvirtinęs perkančioji organizacija.

Tiekėjas privalo sudarinėti katalogus ir rinkti techninius duomenis apie tiekimo sudėtines dalis duomenų lapuose. Pasikeitus duomenims, duomenų lapai turi būti atnaujinami. Galutiniai duomenų lapai turi būti įtraukti į eksploatacijos instrukcijas.

10. Techninė dokumentacija

10.1. Bendroji dalis

Tiekėjas privalo pateikti visą dokumentaciją, kuri yra būtina eksploatacijai, remontui ir priežiūrai. Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba. Visa dokumentacija rengiama A4 formatu ir/arba A3 formatu taip, kad būtų galima ją sumažinti iki A4 formato. Techniniai dokumentai (brėžiniai ir sąrašai) turi būti pateikiami lietuvių kalba keturiais egzemplioriais atspausdinti ir elektroninėje laikmenoje. Elektroninės laikmenos forma turi būti suderinama su perkančiąja organizacija.

Dokumentacijos detalumą ir turinį turi patvirtinti perkančioji organizacija dar prieš pateikdamas užsakymą, todėl visų funkcijų Tiekėjo dokumentacijos pavyzdžiai turi būti pateikti ne vėliau kaip užsakymo pateikimo metu. Prieš pateikiant užsakymą, Tiekėjas privalo parengti dokumentacijos pateikimo grafiką. Tiekimo apimtyje turi būti numatyta privalomoji dokumentacija, kurioje būtų aiškiai apibrėžta tiekiamos įrangos paskirtis siekiant užtikrinti:

-         kuo lengvesnį gedimų nustatymą;

-         aiškų tiekiamos įrangos remonto ir priežiūros aprašymą.

 

11. Brėžiniai ir schemos

Brėžiniai pateikiami A formatu taip, kad būtų galima sumažinti juos iki A3 arba A4 formato išlaikant brėžinių įskaitomumą. Brėžiniai turi būti rengiami naudojant standartizuotus mastelius. Schemos turi būti braižomos naudojant simbolius pagal šiuos standartus: DIN 2481, ISO 3511/2  arba lygiaverčius . Suderinus su perkančiąja organizacija, galima naudoti ir kitus standartus.

Tiekėjas privalo laiku pateikti visus brėžinius, kurie yra reikalingi statybos leidimo gavimui, vėlesnei eksploatacijai, remontui ir priežiūrai. Šiuose brėžiniuose, be kita ko, turi būti visi pozicijos numeriai, būtini atsarginėms dalims identifikuoti ir užsakyti.

Galutinis brėžinių, kurie, susitarus su perkančiąja organizacija, teikiami ne elektronine forma, variantas turi būti atspausdinti popieriuje (penkiais egzemplioriais). Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, Tiekėjas privalo pateikti:

-                        statybos projekto brėžinius ir pakeitimus;

-                        darbų žurnalus;

-                        atliktų darbų protokolą;

-                        susirinkimų protokolus;

-                        techninius brėžinius ir sertifikatus.

Pradėjus eksploataciją ir iki garantinio laikotarpio pabaigos Tiekėjas privalo pagal savo paties padarytus pakeitimus atitinkamai pataisyti visus brėžinius. Tai turi būti padaryta ne vėliau negu per vieną mėnesį nuo tada, kai buvo atlikti tokie pakeitimai.

11.1. Sertifikatai

Tiekėjas patiekdamas įrenginius ir medžiagas perkančiajai organizacijai teikia ataskaitas ir sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekiami įrenginiai atitinka sutarties reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei Lietuvos standartus LST EN arba lygiaverčius  (dviem egzemplioriais). Šie dokumentai turi būti pateikti ir galutinėje dokumentacijoje.

11.2. Dokumentacijos peržiūra

Iškart po eksploatacijos pradžios ir iki garantinio laikotarpio pabaigos Tiekėjas privalo peržiūrėti dokumentaciją. Eksploatacijos pradžios metu arba garantiniu laikotarpiu padarius pataisas ar pakeitimus, patikslinta dokumentacija turi būti pateikta perkančiajai organizacijai. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo eksploatacijos pradžios arba garantinio termino pabaigos arba nuo tada, kai buvo atlikti atitinkami darbai, pateikiant originalą ir sutartyje numatytą kopijų skaičių.

12. Darbų apimtis

Tiekėjas turi pateikti visus įrenginius ir medžiagas, atlikti visus darbus ir suteikti visas paslaugas, reikalingas darbų pirkimui, pristatymui, statybai, montavimui, paleidimui į darbą ir užbaigimui pagal sutarties reikalavimus.

Tiekėjas turi atlikti tokius darbus ir (arba) pateikti tokias medžiagas ir įrangą, kurios nėra konkrečiai nurodytos sutartyje, tačiau sutarties pagrindu gali būti pagrįstai laikomos būtinomis galutiniam darbų priėmimui, jeigu tokie darbai, įranga ir (arba) medžiagos buvo neaiškiai paminėti sutartyje.

Į tiekėjo pareigas įeina ir statybos įranga, atsargos, laikinos medžiagos, statiniai ir įtaisai, transportavimas (įskaitant iškrovimą ir pervežimą į darbų vietą, iš darbų vietos ir darbų vietoje), saugojimas ir reikiama infrastruktūra Tiekėjo sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams atlikti.

13. Darbų ar tiekimo pasikeitimai

Papildomas tiekimas yra didesnis arba mažesnis tiekimas arba susitarto tiekimo pakeitimas, įskaitant visas su perkančiąja organizacija suderinto tiekimo subrangovines dalis. Perkančioji organizacija turi teisę pasiūlyti ir atitinkamai nurodyti Tiekėjui laikas nuo laiko pakeisti darbus sutarties vykdymo metu, pakoreguoti, papildyti ar išbraukti, su sąlyga, jeigu tokie pakeitimai patenka į bendrą darbų apimtį ir nėra papildomas bei techniškai neįgyvendinimas darbas.

Darbų ir tiekimų pakeitimai nesuteikia teisės pailginti darbų ir paslaugų atlikimo ir suteikimo laiką. Visus pakeitimus ir kainas Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi suderinti iš anksto raštu.

14. Kokybės užtikrinimas

14.1. Tiekėjo teikiamas kokybės užtikrinimas

Siekiant užtikrinti, kad perkančiajai organizacijai būtų teikiamos geros kokybės paslaugos, Tiekėjas privalo įdiegti veiksmingą kokybės užtikrinimo sistemą. Sistema turi būti paremta visais atitinkamais kokybės užtikrinimo standarto ISO 9001 ar lygiaverčio standarto reikalavimais ir juos atitikti. Bet kokiems nukrypimams nuo šio standarto turi pritarti perkančioji organizacija. Pritarimas gali būti pagrįstas pripažintos sertifikavimo institucijos išduotu sertifikatu. Tiekėjas turi paskirti už kokybės užtikrinimą atsakingą asmenį, kuris koordinuos ir (arba) prižiūrės suderintą kokybės užtikrinimo sistemą ir (arba) programą.

Tiekėjo teikiamas kokybės užtikrinimas turi apimti ir subrangovų darbų kokybės užtikrinimą.

14.2. Perkančiosios organizacijos teisė į patikimas žinias

Bet kuriuo tiekimo metu perkančioji organizacija turi teisę nepranešęs atvykti pas Tiekėją ar Tiekėjo subrangovus. Tokių vizitų metu perkančioji organizacija turi teisę:

-                      susipažinti su visa tolesnių veiksmų dokumentacija, įskaitant vidaus ir išorės audito ataskaitas;

-                      prižiūrėti, kad būtų vykdomi nustatyti reikalavimai;

-                      įvertinti Tiekėjo kokybės užtikrinimo programą ir reikalauti ją pagerinti, jeigu sistema neatitinka nustatytų reikalavimų.

Tiekėjas įsipareigoja pateikti perkančiajai organizacijai visą informaciją, kurią perkančioji organizacija mano esant reikalingą kokybės užtikrinimui įvertinti. Įrenginiai, medžiagos arba komponentai, kurie neatitinka esminių sutarties reikalavimų, gali būti naudojami tik gavus perkančiosios organizacijos leidimą.

Perkančioji organizacija paskirs atestuotą ekspertą statybos darbams prižiūrėti ir tikrinti.

14.3. Bandymai ir kontrolė

Tiekėjas privalo patikrinti ir išbandyti visu statinio komponentus, kad įsitikintų, jog šie atitinka nustatytus reikalavimus ir garantijas. Perkančioji organizacija prireikus dalyvaus šiuose patikrinimuose ir išbandymuose.

14.3.1. Patikrinimas gavimo metu

Tikrinimo metu užpildomas reikiamos aktas, kuris saugojamas. Prasidėjus montavimo darbams šie aktai laikomi darbų vietoje. Prie gautų medžiagų tikrinimo formų turi būti pridedami visi reikiami sertifikatai, dokumentacija, instrukcijos, važtaraščiai ir kt.

14.3.2. Montavimo darbų priežiūra

Atliekant tikrinimus ir išbandymus darbų vietoje Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tai būtų atliekama pagal sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių atitinkamų dokumentų reikalavimus. Nustačius klaidų ar defektų, perkančioji organizacija turi nuspręsti, ar atitinkamą statinį nepriimti ar pataisyti arba ar galima priimti statinį su tuo defektu. Be nuolatinės montavimo priežiūros perkančioji organizacija atlieka ir patikras vietoje visu montavimo darbų laikotarpiu.

15. Kodeksai ir standartai

Šiame skyriuje kalbama apie privalomus laikytis reglamentus, standartus ir papildomus reikalavimus, kurie taikomi kiekviename darbų priėmimo ir paleidimo į darbą etape. Visa įranga, komponentai, prietaisai ir objektai turi būti projektuojami, gaminami, lokalizuojami, tikrinami ir pradedami naudoti laikantis taikytinų ir aktualių Lietuvos Respublikos standartų, reglamentų, teisės aktų ir papildomų reikalavimų, o tuo atveju, jei tai nėra įmanoma, pakaitiniai kodeksai turi būti analogiško arba aukštesnio standarto.

Tuo atveju, kai techninėse specifikacijose yra minimi užsienio šalies ir (arba) tarptautiniai standartai, viršenybę turi analogiški Lietuvos standartai ir normos.