Pirkimo sąlygų priedas Nr.11.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo draudimo bendrovės pasiūlymo laidavimo draudimo rašto formos pavyzdys) 

 

                                             ______________________________________________________

(draudimo bendrovės pavadinimas)

UAB „Molėtų šiluma“

Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai

 

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTO FORMA

20___ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

_________________________

(miesto pavadinimas)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Šiuo laidavimo draudimo raštu klientas [įrašykite viešojo pirkimo dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Dalyvis) ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja UAB „Molėtų šiluma“, Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto asmens parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Dalyvis pateikė raštišką pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas) Perkančiajai organizacijai, dalyvaudamas viešajame pirkime [įrašykite konkurso pavadinimą ir pirkimo numerį],

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DRAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

1.    Dalyvis atsisako arba pakeičia savo pasiūlymą arba jo dalį (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;

2.    laimėjęs viešąjį pirkimą Dalyvis atsisako pasirašyti sutartį pagal pirkimo dokumentų ir pasiūlymo sąlygas. Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jis nepasirašo sutarties, laikoma, kad Dalyvis atsisakė pasirašyti sutartį;

3.    laimėjęs viešąjį pirkimą Dalyvis vengia arba atsisako pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą per sutartyje numatytą terminą.

Draudimo bendrovė besąlygiškai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavus Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti, kurių sąlygų Dalyvis neįvykdė, bet turi nurodyti, kurią iš aukščiau minėtų sąlygų pažeidė.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Dalyviui neįvykdžius savo įsipareigojimų numatytų šiame laidavimo rašte, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Dalyvio turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais) posėdžio dienos ir galioja įskaitytinai iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą]. Perkančiajai organizacijai laidavimo draudimo rašto galiojimo metu nepareiškus reikalavimo jis nustoja galioti.

Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laikotarpį, Dalyvis įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį prašymą  ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Dalyvio prašymu Draudimo bendrovės turi būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir/arba Dalyvis anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20__ m. ________  __ d.  __________________ patvirtintų ______________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr. ____ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

 

Draudimo bendrovė:___________________________________________________________

                                                         (Draudimo bendrovės pavadinimas)

 

Įgaliotas asmuo:            ____________________________________________________

                                                  (parašas)                                   (vardas ir pavardė)