Nekilnojamojo turto pardavimo viešo konkurso taisyklės

                                                                          Patvirtinta: UAB „Molėtų šiluma“ valdybos nutarimu                 2016 m. lapkričio 16 d. Prot. Nr.6.

 

               NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO KONKURSO  TAISYKLĖS 

BENDROJI DALIS

1. Šios nekilnojamojo turto pardavimo viešo konkurso taisyklės, toliau - Taisyklės , reglamentuoja Uždarosios akcinės bendrovės “Molėtų šiluma”, toliau  – Bendrovė, nekilnojamojo turto pardavimo organizavimą ir vykdymą.

3. Bendrovės valdybai pritarus, nekilnojamojo turto pardavimą organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu ne mažiau kaip iš 3 narių paskirta ilgalaikio turto pardavimo komisija.

4. Prieš parduodant nekilnojamojo turto vertė turi būti nustatyta nepriklausomo turto vertintojo.

                      5. Nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina negali būti mažesnė už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą vertę.

                       5.1. Nekilnojamojo turto pardavimo viešajam konkursui, toliau – Konkursas,  neįvykus, gali būti skelbiamas naujas Konkursas. Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina naujame Konkurse gali būti mažinama ne daugiau kaip 10 procentų nuo pradinės bendros pardavimo kainos, nustatytos prieš tai organizuotame Konkurse

          6. Konkurso dalyviai turi mokėti pradinį įnašą, pradinio įnašo dydis – 10 procentų norimo įsigyti bendrovės turto pradinės pardavimo kainos. Šią sumą konkurso dalyvis perveda į pardavimo komisijos nurodytą sąskaitą prieš konkursą.

NEPRIKLAUSOMO TURTO VERTINTOJO

PARINKIMAS

                      7. Direktoriaus įsakymu paskirta turto pardavimo komisija arba bendrovės viešųjų pirkimų komisija kreipiasi raštu ne mažiau kaip į 3 turto vertintojus ir kviečia juos dalyvauti konkurse dėl konkretaus objekto pradinės pardavimo kainos nustatymo.

                      8. Bendrovės administracija sudaro sąlygas turto vertintojams sutartu laiku apžiūrėti įvertinamą objektą.

                      9. Turto vertintojas, pasiūlęs pačią mažiausią darbų kainą, laikomas nugalėtoju ir su juo sudaroma sutartis dėl turto vertės nustatymo.

                      10. Turto pardavimo komisija arba bendrovės viešųjų pirkimų komisija, turto vertintojui, pateikia visus reikalingus objekto įvertinimui reikalingus dokumentus.

                      11. Turto vertintojas, įsipareigoja neplatinti jam pateiktos bei surinktos informacijos, apie objektą, kurią jis gavo vykdydamas sutartį.

                      12. Turto vertintojui pateikus turto vertės nustatymo dokumentus, pasirašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas ir galutinai atsiskaitoma per 10 dienų.

SKELBIMAS APIE NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

          13. Informaciją, apie objekto pardavimą, bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo komisija ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki turto pardavimo pradžios (pasiūlymų pateikimo), paskelbia rajoniniame laikraštyje “Vilnis” ir bendrovės internetinėje svetainėje www.moletusiluma.lt

                      14. Skelbime turi būti nurodyta:

                      14.1. bendrovės pavadinimas, parduodamo turto pavadinimas, trumpas apibūdinimas, pradinė pardavimo kaina;

                      14.2. parduodamo turto apžiūros vieta ir laikas.

14.3. pasiūlymų teikimo vieta, data ir laikas; 

14.5. informacija teikiama: telefono ir fakso numeriai;

15. Išsamesnis parduodamo turto apibūdinimas bei kita informacija teikiama pardavimo vietoje.                     

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS

16. Pasiūlymai konkursui priimami iki skelbime nurodyto laiko Lietuvos Respublikos laiku. Vokas turi buti užklijuotas, užantspauduotas (arba voko klijavimo vietos pažymėtos konkurso dalyvio parašais, jei konkurso dalyvis neturi antspaudo), ant jo turi buti užrašyta „Turto pardavimo konkursui“, UAB „Molėtų šiluma“ Mechanizatorių g 7, LT-33114 Molėtai, dalyvio pavadinimas ir adresas.

17. UAB „Molėtų šiluma“ neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu registruotu laišku gražinamas dalyviui.

18. Pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba. Pasiūlyme turi buti nurodyti: konkurso dalyvio vardas, pavardė (įmonės pavadinimas), asmens kodas (įmonės kodas), adresas, banko sąskaitos rekvizitai, PVM kodas (jei konkurso dalyvis PVM mokėtojas), kontaktiniai telefono bei fakso numeriai, ar jis [yra/nėra] asocijuotas (susijęs) pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktu nuostatas su UAB „Molėtų šiluma“. Pasiūlyme konkurso dalyvis privalo nurodyti, kad sutinka su visomis konkurso sąlygomis, pateikti siūlomą kainą litais (eurais) be PVM ir bendrą kainą su PVM.  Pasiūlymas turi buti pasirašytas konkurso dalyvio arba jo tinkamai įgalioto atstovo.

19. Konkurso dalyvis arba dalyviai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kartu su pasiūlymu pateikia:

19.1. banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į UAB „Molėtų šiluma” banko sąskaitą Nr. LT924010045500070222 esančią AB DNB banke sumokėjo pradinį įnašą 10% nuo parduodamo turto vertės.  Pradinis konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į pardavimo kainą. Konkurso dalyviams pateikusiems pasiūlymus ir nelaimėjusiems konkurso, pradinė įmoka gražinama per 5 darbo dienas po pirkimo pardavimo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo.

19.2. konkurso dalyvį identifikuojančio dokumento kopiją:

19.2.1. fiziniai asmenys pateikia asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją, patvirtintą konkurso dalyvio parašu;

19.2.2. juridiniai asmenys pateikia įmonės įregistravimo (identifikavimo) pažymėjimo, ar kito   dokumento, patvirtinančio jos įregistravimą įstatymu nustatyta tvarka, kopiją, patvirtintą konkurso dalyvio antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens (įgaliojimus patvirtinantis dokumentas turi buti pridedamas). Juridiniai asmenys papildomai pateikia pažymą iš VI Registru centro, patvirtinančią, kad konkurso dalyvis nėra reorganizuojamas, dalyvaujantis reorganizavime, pertvarkomas, restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, dalyvaujantis atskyrime ar jis nėra laikinai sustabdęs veiklos;

19.3. dalyvių grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu – notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutarties kopiją (jungtinės veiklos sutartyje turi buti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su UAB „Molėtų šiluma“ sudaryti pardavimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje, bei numatyta kuris iš jungtinės sutarties dalyvių įgaliojamas jungtinės veiklos sutarties dalyvių vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus konkursą – pasirašyti sutartį, taip pat turi būti numatyta solidarinė visų šios sutarties šalių atsakomybė už prievolių UAB „Molėtų šiluma“ nevykdymą nežiūrint jų įnašo į jungtinės veiklos sutartį);

20. Konkurso vykdymas įvyks skelbime nurodytu laiku Mechanizatorių  g. 7, LT-33114 Molėtai, UAB „Molėtų šiluma“.  Nekilnojamojo turto pardavimo komisijos posėdžio metu (posėdis protokoluojamas). Vokų atplėšimo procedūroje turi teise dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai. 

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

21. UAB „Molėtų šiluma“ pasilieka sau teisę nenagrinėti pasiūlymų konkurso dalyvių, kurie nepateikė bent vieno iš šių sąlygų 19 punkte išvardytų dokumentų ar vokas neatitinka šių sąlygų 16 punkto reikalavimų, ar pasiūlymas neatitinka 18 punkto reikalavimų.

22. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas dalyvis.

23. Konkurso dalyvio pasiūlymas, kuriame siūloma mažesnė pirkimo kaina nei skelbta pradinė,  laikomas negaliojančiu, pradinė įmoka konkurso dalyviui negražinama.

24. Gavus du ar daugiau pasiūlymų, konkurso laimėtojas nustatomas, atsižvelgiant į siūlomą aukščiausią pardavimo kainą. Laimėtoju pripažįstamas dalyvis pasiūlęs didžiausią kainą.

25. Jei konkurso dalyvių pasiūlytos aukščiausios kainos yra vienodos konkurso laimėtoju iš šių nustatomas antrajame konkurso etape - tiesioginių derybų būdu, pradine derybų kaina laikant konkursui pasiūlytą kainą.

25.1. Į derybas dėl galutinės parduodamo turto kainos pirmiausia kviečiams konkurso dalyvis pirmiau pateikęs pasiūlymą konkursui – pagal pasiūlymo registracijos laiką UAB „Molėtų šiluma“.

26. Konkurso laimėtojui po vokų atplėšimo pareiškusiam apie savo pasiūlymo anuliavimą, atsisakius pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį ar pareiškus, kad nesutinka su šiomis konkurso sąlygomis, arba dėl jo kaltės nepasirašius parduodamo objekto pirkimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo, UAB „Molėtų šiluma“ pasilieka teisę anuliuoti konkurso rezultatus arba pasiūlyti pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį sekančiam konkurso dalyviui, pradinė konkurso dalyvio įmoka laimėtojui negražinama. Šis asmuo 1 metus bus laikomas nepatikimu ir iš jo pasiūlymai dalyvauti kituose UAB „Molėtų šiluma“ organizuojamuose nekilnojamojo turto pardavimo konkursuose bus nepriimami 1 metus. Anuliavus konkurso rezultatus skelbiamas naujas konkursas.

27. Neanuliavus konkurso rezultatų, UAB „Molėtų šiluma“ turi teisę siūlyti sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą pateikusiam dalyviui, pasiūliusiam didžiausią pardavimo kainą.

28. Nustačius, kad konkurso dalyvis pateikė melagingus duomenis šių sąlygų 19 punkte nurodytuose dokumentuose, UAB „Molėtų šiluma“ turi teisę nutraukti konkurso procedūras, anuliuoti konkurso rezultatus, ar vienašališkai nutraukti sutartį, jei ji buvo sudaryta. Tokiu atveju konkurso dalyviui, pateikusiam melagingus duomenis, negražinama pradinė įmoka ir nekompensuojami jokie nuostoliai.

KITOS SĄLYGOS

29. UAB „Molėtų šiluma“ bet kuriuo metu iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas gražinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.

30. Už konkurse parduodamą objektą turi buti sumokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Parduodamas objektas pirkėjui nuosavybės teise bus perduotas tik po pilno atsiskaitymo su UAB „Molėtų šiluma“, t. y. po pinigų įskaitymo į UAB „Molėtų šiluma“ sąskaitą. 

31. Už notaro paslaugas sumoka pirkėjas.

32. UAB "Molėtų šiluma" asileka teisę nutraukti pardavimo procedūrą.

 

 

 

 

 

             

 

 

 

.