Koks šilumos paskirstymo metodas taikomas vartotojams Molėtų miesto gyvenamuosiuose pastatuose?

UAB „ Molėtų šiluma“ informuoja daugiabučių namų butų ir kitų negyvenamų patalpų savininkus - šilumos ir karšto vandens vartotojus, šiuos namus administruojančias, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijas.

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi: „ Kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, paskirstomas ( išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kaip kitaip pagal Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai  suvartoto šilumos kiekio dalis tenkanti tam šilumos vartotojui“, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2005 gegužės 5 d. nutarimu Nr. 03-19 patvirtino rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą Nr. 4. Jis taikomas pastatuose su individualiais karšto vandens šilumokaičiais ir kai per ataskaitinį laikotarpį suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal pastato šilumos tinklų įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o butuose suvartotas kiekis nustatomas karšto vandens skaitikliais arba pagal karšto vandens suvartojimo normas.

                      Pateikiame paaiškinimą, kaip vadovaujantis šiuo metodu name sunaudota šiluma paskirstoma vartotojams.

                      Šildymo sezono metu

                      Visas atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu per ataskaitinį laikotarpį užfiksuotas šilumos kiekis ( Q1 ) susideda iš šilumos kiekių sumos: šalto vandens pašildymui suvartotos šilumos kiekio, šilumos kiekio, sunaudoto karšto vandens temperatūrai palaikyti ( cirkuliacijai) bei  šilumos kiekio, skirto bendro naudingojo ploto ir bendro naudojimo patalpų šildymui.

                      Šilumos kiekis, suvartotas šalto vandens pašildymui ( QPKV ), apskaičiuojamas namie         (bute) suvartotą karšto vandens kiekį m3 (pagal karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis naudojimo normas) dauginant iš šilumos kiekio, skirto 1 m3 pašildyti. Šiuo metu galiojanti šalto vandens pašildymo norma tiekiant karštą vandenį uždara sistema yra 51 kWh/m3.

                      Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti ( cirkuliacijai) ( QPR)  skaičiuojamas sumuojant normatyvinius šilumos kiekius butui:

1)      kai bute yra du stovai ( karšto vandens ir cirkuliacijos) bei vonios šildytuvas - 160 kWh per mėnesį  butui;

2) kai bute yra du stovai ( karšto vandens ir cirkuliacijos), bet nėra vonios šildytuvo - 80 kWh per mėnesį;

3)      kai karšto vandens cirkuliacijos sistema yra tik namo rūsyje - 10 kWh butui per mėnesį.

                      Šilumos kiekis šildymui ( Q) skaičiuojamas iš įvade šilumos apskaitos prietaisu per ataskaitinį laikotarpį užfiksuoto šilumos kiekio atimant šilumos kiekį, suvartotą šalto vandens pašildymui bei cirkuliacijai,  Q═ QP - QPKV - QPR     Gautas šilumos kiekis dalijamas iš namo bendrojo naudingo ploto. Gautą šilumos kiekį 1m2  šildyti dauginant iš kiekvieno buto naudingojo šildomo ploto, gaunamas bute suvartotas šilumos kiekis patalpų šildymui.

                      Nešildymo sezono metu

                      Atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu per ataskaitinį laikotarpį užfiksuotas kiekis (QP) susideda iš šilumos kiekių sumos: šalto vandens pašildymui suvartoto šilumos kiekio ir šilumos kiekio, sunaudoto karšto vandens temperatūros palaikymui ( cirkuliacijai).

                      Šilumos kiekis, suvartotas šalto vandens pašildymui ( QPKV ) , apskaičiuojamas name ( bute) suvartotą karšto vandens kiekį m3  (pagal karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis ir pagal karšto vandens naudojimo normas) dauginant iš šilumos kiekio, skirto 1m3 pašildyti. Šiuo metu galiojanti vandens pašildymo norma tiekiant karštą vandenį uždara sistema yra 51 kWh/m3.

                      Šilumos kiekis cirkuliacijai (QPR) apskaičiuojamas iš įvade atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu per ataskaitinį laikotarpį užfiksuoto šilumos kiekio atimant šilumos kiekį, suvartotą šalto vandens pašildymui.  QPR ═ QP - QPKV . 

                       Platesnę informaciją apie šilumos paskirstymo metodus galima rasti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos svetainėje adresu: www.regula.lt.