Darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos. Projekto paraiškos Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0004.

             PATVIRTINTA:

 UAB „Molėtų šiluma“

direktoriaus įsakymu

2016 m. lapkričio mėn. 18 d. Nr.1-22

 

 

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS  

„Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g.– Vilniaus g., Molėtų mieste„

 projektavimo paslaugų ir  darbų pirkimas

 

 

TURINYS

 

 

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

II.         PIRKIMO OBJEKTAS

III

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

IV.

ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

V.

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

VI.

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

VII.

KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

VIII.

VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

IX.

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

X.

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

XI.

PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

XII.

PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

XIII.

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

 

 

 

 

  

 

Priedai:

1.      Pasiūlymo forma (1 priedas);

2.      Tiekėjo deklaracijos forma (2 priedas);

3.      Techninės  specifikacijos (3 priedas);

4.      Rangos Sutarties projektas (4 priedas);

5.      Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (5 priedas);

6.      Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma (6 priedas);

7.      Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (7 priedas); 

8.      Modernizuojamų ir tiesiamų trasų topografinis planas ( 8 priedas); 

9.      Specialieji architektūros reikalavimai (9 priedas); 

10.  Specialieji paveldosaugos reikalavimai  (10 priedas); 

11.  Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto forma (11 priedas).

 

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.        UAB „Molėtų šiluma“ (toliau vadinama – Užsakovas/Perkančioji organizacija) įgyvendindama projektą „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. – Vilniaus g., Molėtų mieste“ (toliau – Projektas) kurio dalinis 50% finansavimas gautas pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-3 „Dėl  2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę  Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ patvirtintų finansavimo sąlygų pateiktą paraišką, perka esamų šilumos tiekimo trasų Molėtų mieste projektavimo paslaugas ir modernizacijos darbus (toliau – Darbai), vykdant vieną bendrą projektavimo paslaugų ir  darbų „iki rakto“ pirkimą supaprastinto atviro konkurso (toliau – Pirkimas) būdu. Projekto paraiškos Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0004.

1.2.       Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis UAB „Molėtų šiluma“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis“ patvirtintomis 2016 m. sausio mėn. 25 d. UAB „Molėtų šiluma“ direktoriaus įsakymu Nr. 1-5 (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis Pirkimo sąlygomis.

1.3.       Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.

1.4.       Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

1.5.       Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.6.       Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

1.7.       Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

     1.7.1. skelbimas apie Pirkimą;

     1.7.2. Pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

     1.7.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (jeigu bus), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

     1.7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

1.8.       Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai.

1.9.       Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Perkančiosios organizacijos pranešimus gaus prie Pirkimo prisijungę tiekėjai.

1.10.   Tiekėjai privalo atidžiai perskaityti visas Pirkimo sąlygas ir jų laikytis. Tiekėjai atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą.

1.11.   Tiekėjas teikdamas pasiūlymą  patvirtina, kad į jo pasiūlymą yra įskaičiuotos visos projekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai ir tiekėjas prisiima visą riziką už visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Jei tiekėjas laimi konkursą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

1.12.   Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjų pateikti alternatyvūs    pasiūlymai nagrinėjami nebus. 

1.13.   Perkančioji organizacija nenumato susitikimų su Tiekėjais.

1.14.   Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo: rangos  darbų klausimais ir viešųjų pirkimų klausimais – direktoriaus pavaduotojas –vyr. inžinierius, Rimantas Grainys, tel/fax.: (8 383)51698; 8 698 32650, rimas@moletusiluma.lt ir ms@moletusiluma.lt  

Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

1.14     Perkančioji organizacija nustato, kad leidimo žemės kasimo darbams vykdyti ir kitų suderinimų bei leidimų , tiesiogiai susijusių  su darbų vykdymu, gavimas bus Tiekėjo atsakomybė ir pareiga, o Perkančioji organizacija savo ruožtu įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju ir iš savo pusės pateikti jam reikiamus dokumentus tokiems  leidimams gauti.

1.15Statybos darbų vykdymo techninę priežiūrą užtikrina Perkančioji organizacija.

1.16     Perkančioji organizacija gali nutraukti pirkimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

II.                PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1.   Šis pirkimas į dalis neskirstomas. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visiems žemiau išvardintiems  statybos darbams ir darbų projekto rengimo paslaugai visa apimtim.

2.2.   Pirkimo objektas –  1987,5 m esamų šilumos tiekimo trasų modernizacija. Perkamus Darbus sudaro:

                2.2.1.Statinio techninio ir darbo projektų parengimas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ir konkurso sąlygų 3; 9 10 priedais (Techninės specifikacijos; Specialieji paveldosaugos reikalavimai;  Specialieji architektūros reikalavimai) 

                 2.2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūra vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.09.04.2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“;

                 2.2.3. Leidimų žemės kasimo darbams ir kitų leidimų reikalingų darbų vykdymui gavimas;

                 2.2.4. Esamos šilumos tiekimo trasos modernizacijos darbai, atidengiant kanalus ir demontuojant susidėvėjusius vamzdynus, jų vietoje paklojant naujus pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius skirtus bekanalei sistemai su gedimų lokatoriui numatytais pajungti laidais pagal LST EN 13941:2004, LST EN 14419:2004 arba lygiaverčių reikalavimus ir vamzdynų gamintojo rekomendacijas, sumontuojant armatūrą, rekonstruojant arba demontuojant kameras, įrengiant šulinius (darbų sąrašas nebaigtinis);

                 2.2.5. Modernizuoto  statinio bandomieji darbai;

                 2.2.6. Šaligatvių, asfalto dangų ir kito gerbūvio atstatymas, išsaugant paviršinį dirvožemį ir atsodinant  žaliuosius plotus;

                  2.2.7.Dokumentacijos parengimas, išpildomųjų nuotraukų atlikimas, darbų pridavimas Darbų užbaigimo komisijai.

2.3.   Reikalavimai perkamiems darbams pateikiami konkurso sąlygų 3 priede „techninės specifikacijos “  ir 9 priedeSpecialieji architektūros reikalavimai”;

2.4.   Darbai turi būti atlikti iki 2018 m. sausio 15 d.  Darbų atlikimo vieta – Molėtų miestas (modernizuojamų trasų  schemos pateikiamos 8 priede). 

2.5. Rangovas savo lėšomis privalo apdrausti statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai statybos rizikų draudimu (CAR), civilinės atsakomybės draudimu (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nuostatose) ne trumpesniam kaip Rangos sutarties įgyvendinimo laikotarpiui. 

 

III.             TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1.        Kvalifikacijai įvertinti Perkančioji organizacija vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų prašo pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Pirkimo sąlygų 7 priedas). Perkančioji organizacija atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis ūkio subjektų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą.  

3.2.        Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino paskutinės dienos ir tai turėtų būti užfiksuota pačiame dokumente. Neatlygintinai prieinami duomenys apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. 

            3.3.  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti žemiau lentelėje nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus.

                  3.3.1 Jeigu bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, jos nariai turi atitikti keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti nurodytus dokumentus atitinkamai kaip nurodyta lentelės 4 skiltyje.

                  3.3.2 Jeigu tiekėjas atskiriems darbams atlikti ketina pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekėjus), jis privalo nurodyti kokius ir kokiems darbams atlikti numato pasitelkti subtiekėjus ir pateikti tai patvirtinančius, subtiekėją įpareigojančius, dokumentus (subrangos sutarties kopiją arba kitą subtiekėją įpareigojantį dokumentą).

3.4          Tiekėjo pasitelkti subtiekėjai turi atitikti keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turi pateikti nurodytus dokumentus atitinkamai kaip nurodyta lentelės 5 skiltyje.

 

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai

 

 

1

2

3

4

5

Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

Kvalifikacinių reikalavimų taikymas ūkio subjektų grupei2

Kvalifikacinių reikalavimų taikymas subtiekėjams3

3.5.1.

Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija CVP IS priemonėmis.

Kiekvienas

Taip

3.5.2.

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą[1].

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje Teikėjas yra registruotas, institucijos išduotas dokumentas (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

Kiekvienas

Taip

3.5.3

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

  1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jo nereikalaujama pateikti dokumentų, įrodančių atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui. Duomenys yra tikrinami Perkančiosios organizacijos paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą pranešime apie pirkimą.

 

   Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

 

   Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą, išduotą ne anksčiau kaip, 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų  pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

 

2) Tiekėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija (kopijos) 

Kiekvienas

Taip

3.5.4.

Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šios lentelės 3.5.1.ir 3.5.2. punktuose išvardytas veikas.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

Kiekvienas

Taip

3.5.5.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

 

1) Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos  dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.  

2) Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:

- jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

- jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Pateikiama dokumentų skaitmeninės kopijos 

Kiekvienas

Taip

3.5.6.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

         Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Tiekėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 2 priedas).

 

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

Kiekvienas

Taip

3.5.7.

Tiekėjas (arba visi jungtinės veiklos partneriai bendrai) privalo turėti teisę užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla. Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų  nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus Darbus:

1.Statinio projektavimą;

2.Statinio statybos darbus;

3.Statinio bandymus.

Tiekėjas pateikia Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie ūkio ministerijos ar užsienio šalies kompetentingos institucijos nustatyta tvarka išduoto kvalifikacijos atestato ar lygiaverčio dokumento suteikiančio teisę vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytam objektui priskirtinus darbus, už kurių vykdymą bus atsakingas konkretus ūkio subjektas, kopija (kopijos) ir Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo ar kito dokumento, patvirtinančio tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti,  kopijas .

Pateikiama dokumentų skaitmeninės kopijos 

Visi kartu

Atsakingas subtiekėjas

 

 

2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:

 

1

2

3

4

5

Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

Kvalifikacinių reikalavimų taikymas ūkio subjektų grupei2

Kvalifikacinių reikalavimų taikymas subtiekėjams3

3.5.8

Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų šilumos tiekimo trasų statybos ir/ar rekonstrukcijos srityje apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus), turi būti ne mažesnė kaip 450 tūkst. EUR (keturi šimtai penkiasdešimt  tūkstančių eurų)  (be PVM)

Tiekėjo per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo  įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus)

1) atliktų darbų sąrašas, kuriame nurodyta:

 objektas,

darbų atlikimo vertė (Eur su PVM),

data ir vieta,

užsakovas (pavadinimas, adresas)

2) užsakovų pažymos, apie tai, kad darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių   darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti arba atliktų darbų priėmimo –perdavimo aktų kopijos

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

Bent vienas arba visi kartu

Ne

3.5.9

Tiekėjas turi turėti kvalifikuotų specialistų, reikalingų pirkimo sutarčiai įvykdyti:

1. Tiekėjo statybos vadovas, kurį numatyta paskirti vadovauti darbams, privalo (a) būti vadovavęs statybos darbams bent viename statybos ar rekonstrukcijos objekte, kurio vertė ne mažesnė kaip 0,4 mln. EUR (keturi šimtai tūkstančių eurų).; (b) turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų ) metų patirtį vadovaujant darbams šilumos trasų montavimo srityje.

2.Tiekėjas privalo turėti bent 1 (vieną) suvirinimo darbų priežiūros meistrą (koordinatorių).

3. Jei darbams atlikti numatytas bent 1 (vienas) subrangovas arba darbus atliks keli jungtinės veiklos partneriai, turi būti paskirtas vienas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, kuris statybos metu turi koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 

Tiekėjas turi pateikti:

1. Specialistų sąrašą, nurodant poziciją į kurią specialistas bus skiriamas;

2.Statybos vadovo darbo patirties aprašymas  ir patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduoto kvalifikacijos atestato ar Teisės pripažinimo pažymos (TPP), ar Teisės suteikimo pažymos (TSP), ar Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestato, ar statybos inžinieriaus kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, ar lygiaverčių dokumentų kopijos arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų dokumentų, suteikiančių teisę atlikti perkamus darbus, kopijos, suteikiančios teisę vykdyti pirkimo dokumentuose nurodytam objektui priskirtinus darbus.

3. Galiojančio tarptautinio suvirinimo inžinieriaus atestato kopija (IWE) (International Institute of Welding) ar kito lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę vadovauti ir vykdyti atsakingų konstrukcijų (potencialiai pavojingų įrenginių ir kt.) suvirinimo darbams, kopiją bei suvirinimo darbų priežiūros meistro (koordinatoriaus) pažymėjimo ar atitinkamų užsienio šalių institucijų išduotų galiojančių dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas.

4. Galiojančio pažymėjimo ar kito lygiaverčio dokumento, įrodančio, kad specialistas yra atestuotas statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi, kopiją.

 

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

Bent vienas arba visi kartu

Ne

3.5.10

Tiekėjo (arba bent vieno jungtinės veiklos partnerio) arba subtiekėjo  statinio projekto vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti projektavimui, privalo turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį, vykdant  šiluminių tinklų projektavimą projekto vadovo pareigose ;

.

Statinio projekto vadovo darbo patirties aprašymas .

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija

Atsakingas ūkio subjekto narys

Atsakingas subtiekėjas

3.5.11

Tiekėjo, jei Tiekėjas savo jėgomis planuoja teikti projektavimo paslaugas, vidutinės metinės pajamos teikiant  projektavimo paslaugas  per pastaruosius 3 finansinius metus arba per  laiką  nuo   tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) rengiant statinio techninius projektus šilumos tiekimo trasų modernizavimui (rekonstrukcijai) arba naujų tiesimui ne mažesnės kaip 60 tūks.  (šešiasdešimt tūkstančių eurų).

Tiekėjo pažyma apie per paskutinius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo  įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus)  atitinkamų paslaugų (statinio techninių projektų parengimo šilumos tiekimo trasų modernizavimui (rekonstrukcijai) arba naujų tiesimui) pajamas. Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

 

Atsakingas ūkio subjekto narys

Ne

3.5.12 

Tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) per paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesnis kaip 0,5.

Tiekėjo paskutinių finansinių metų balansas, patvirtintas Lietuvos Respublikos  atsakingos institucijos ar užsienio šalies kurioje registruotas tiekėjas atitinkamo dokumento kopija (jei tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos). Jei tiekėjo balansas dar nėra patvirtintas tiekėjo akcininkų susirinkime ir nėra viešai paskelbtas teikiamas tiekėjo vadovo ir buhalterio ar galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pasirašytas paskutinių finansinių metų balansas.

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija  

Kiekvienas

Ne

3.5.13.

Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal suvirinimo kokybės sistemos LST EN ISO 3834-2:2005 arba LST EN ISO 3834-3:2005 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

Pateikti suvirinimo kokybės LST EN ISO 3834-2:2005 arba LST EN ISO 3834-3:2005 sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją.

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

Bent vienas pagal priskirtus darbus

Ne

3.5.14

Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal aplinkosaugos vadybos standarto ISO 14001:2004 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

Pateikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001:2004 sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją.

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

Bent vienas

Ne

3.5.15

Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

Pateikti kokybės vadybos ISO 9001 sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją.

Pateikiama dokumento skaitmeninė kopija 

Bent vienas

Ne

 

 

2Visi kartu“ – kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio subjektų grupės nariai kartu;

„Kiekvienas“ – kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai;

„Bent vienas“ – kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

„Atsakingas ūkio subjektų grupės narys“ – kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus tas ūkio subjektų grupės narys, kurio prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia turėti atitinkamus dokumentus.

 

3 „Taip“ – kvalifikacinis reikalavimas taikomas visiems tiekėjo ketinamiems pasitelkti subtiekėjams;

„Ne“ – kvalifikacinis reikalavimas subtiekėjams netaikomas;

„Atsakingas subtiekėjas“ – kvalifikacinis reikalavimas taikomas tik tiems tiekėjo ketinamiems pasitelkti subtiekėjams, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia turėti atitinkamus dokumentus.

 

Terminu „subtiekėjai“ vadinami tiek subtiekėjai, tiek subrangovai, t.y. šis terminas vartojamas bendrine prasme, siekiant apibrėžti tiekėjo pasitelkiamus pirkimo sutarčiai įvykdyti trečiuosius asmenis, nepriklausomai nuo pirkimo objekto (prekės, paslaugos ar darbai).

*Pastabos:

1)   Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko.

2)   Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

3)   užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

 

3.6.Tiekėjo, neatitinkančio keliamų kvalifikacinių reikalavimų, pasiūlymas atmetamas.

3.7. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

   3.8 Pagrindiniai darbai, kuriuos Tiekėjas privalo atlikti pats - šilumos tiekimo įrenginių su priklausiniais montavimas (specialieji statybos darbai).  Kitiems darbams Tiekėjas gali pasitelkti subrangovus/subtiekėjus. 

3.9     . Jei tiekėjas ketina remtis kito ūkio subjekto ištekliu ir/ar pasitelkti subtiekėjus/subrangovus, jis privalo įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį, tie ištekliai jam bus prieinami. Įrodymu bus laikoma subtiekimo (subrangos) sutartis, ar kitas dokumentas, kuris patvirtintų, kad tiekėjui kito ūkio subjekto pajėgumai bus prieinami.  

3.10 .Tiekėjo pasiūlyme nurodyti numatomi pasitelkti subtiekėjai/subrangovai nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Jei Pasiūlyme subtiekėjai/subrangovai nebus nurodyti, sutarties vykdymo metu subtiekėju/subrangovų pasitelkti nebus galima.

3.11 . Subrangovų/subtiekėjų keitimas. Tiekėjo pasiūlyme numatytus pasitelkti subrangovus galima keisti kitais tik paaiškėjus objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių sutarties vykdymas tampa apsunkintas subrangovo atliekamų darbų dalimi. Pasiūlyme nurodytam pasitelkti subrangovui atsisakius vykdyti pirkimo sutartyje nustatytus darbus, iškėlus bankroto bylą ar pradėjus likvidavimo procedūrą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio nustatyta tvarka, jis gali būti keičiamas kitu subrangovu. Prašymas dėl pasiūlyme numatomo pasitelkti subrangovo keitimo kitu subrangovu perkančiajai organizacijai pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui viešojo pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

 

IV.              ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

 

V.                 PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

 

5.1.           Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose) ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

5.2.          Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

5.3.          Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

5.4.           Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.).

5.5.          Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.  

5.6.          Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai ar kiti dokumentai (pažymos, sertifikatai ir pan.) yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtinamas vertėjo parašu. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.  

5.7.          Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti, CVP IS „įkeldamas“ („prisegdamas“) kvalifikaciją įrodančius dokumentus, užpildytą pasiūlymo formą, kitus,  Pirkimo sąlygose reikalaujamus, dokumentus (jungtinės veiklos sutartį, kitus konkurso  ir techninėse sąlygose reikalaujamus dokumentus). 

5.8.          Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje visuma (Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų): 

5.8.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių Pirkimo sąlygų 1 priedą;

5.8.2. „prisegta“ minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Pirkimo sąlygų 7 priedas) 

5.8.3.  jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);

5.8.4.   pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas pateikiamas dokumento originalas voke arba tokio dokumento nuorašas elektroniniu būdu, naudojant CVP IS kartu su pasiūlymu);

5.8.5.      kita Pirkimo sąlygose prašoma (jei prašoma) informacija ir (ar) dokumentai pateikiami parengti elektroninėje formoje;

5.9.        Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.10.     Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017m. vasario mėn. 15d. 10val. 00min Lietuvos Respublikos laiku) CVP IS priemonėmis.

5.11.    Perkančioji organizacija iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkančioji organizacija paskelbia CVP IS, taip pat šią informaciją išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo CVP IS.

5.12.    Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (jei tokia informacija yra). Tiekėjui, nenurodžius, kuri pasiūlyme informacija yra konfidenciali, Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

5.13.     Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

5.14.    Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių Pirkimo sąlygų 3 priede nurodytą darbų apimtį. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (taip pat PVM) ir visos tiekėjo išlaidos.

5.15.    Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, bet ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Pirkimo dokumentuose.

5.16.    Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti arba CVP IS priemonėmis informuoti, kad jis sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką. Jeigu tiekėjas neatsako į Perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, jo nepratęsia, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

5.17.    Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

 

VI.              PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6.1.       Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto banko ar kredito unijos (toliau- banko) garantija ar Lietuvoje ar užsienio šalyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Tai turi būti banko besąlyginis ir neatšaukiamas užtikrinimas. Užtikrinimo vertė– 15000,00 Eur*[2] (penkiolika tūkstančių eurų). Užtikrinimo galiojimo terminas tapatus pasiūlymo galiojimo terminui. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo patvirtintas nuorašas turi būti pateiktas elektroniniu būdu, naudojant CVP IS  kartu su pasiūlymu. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.  Perkančiajai organizacijai taip pat gali būti pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas užklijuotame voke, nurodant pirkimo pavadinimą bei užrašą „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“, adresu Mechanizatorių g. 7,  LT-33114,  Molėtai  iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.2.        Jei tiekėjas elektroniniu būdu, naudojant CVP IS arba nurodytu adresu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalo, šio tiekėjo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

6.3.        Perkančioji organizacija, tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdama ir ne vėliau kaip per 7 dienas grąžinti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:

6.3.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

6.3.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas;

6.3.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.

6.4.       Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti nurodyta (nenurodžius bent vieno punkto pasiūlymas bus atmestas), kad Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti iš garanto sumokėti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą jei:

6.4.1. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymų galiojimo laikotarpiu tiekėjas atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą;

6.4.2. laimėjęs tiekėjas atsisako arba nustatytu laiku neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba jos nepasirašo per Perkančiosios organizacijos nustatytą laiką, arba atsisako ją sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

6.4.3. laimėjęs Konkursą tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytu laiku atsisako pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą.

            6.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma pateikta Pirkimo sąlygų 5 ir 11prieduose.  

 

VII.           PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti Pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

7.2 Perkančioji organizacija atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti (patikslinti, pakeisti) pirkimo dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti, pakeisti) pirkimo dokumentus yra gautas likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

7.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.

7.4. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo  pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas, arba aiškindama, tikslindama Pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams.

7.5. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo sąlygas, užtikrina tiekėjų anonimiškumą, t.y. užtikrina, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

7.6. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

7.7. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali tų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama CVP IS  ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai.

7.8. Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

 

VIII.        VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

 8.1. Vokai su elektroniniais pasiūlymais bus atplėšiami UAB „Molėtų šiluma“ Mechanizatorių g. 7. Molėtai, patalpose.  Vokų su pasiūlymais atplėšimas bus vykdomas Komisijos posėdyje  2017 m. vasario mėn. 15 d. 10.45 val.

 8.2.  Į susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais procedūrą (vokų su elektroniniais pasiūlymais atplėšimo procedūrą)  Tiekėjai nekviečiami. Vokų su elektroniniais pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

 8.3.Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

 

IX.              PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Komisija tikrina Tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad Tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS  priemonėmis prašyti Tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmeta.

9.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų CVP IS priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

9.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

9.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS  priemonėmis paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant elektroninių vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  9.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo Tiekėjo CVP IS priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar Tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodytos neįprastai mažos darbų kainos vertinimas bus atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintais norminiais teisės aktais.

9.6. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra pateikiami tik CVP IS  priemonėmis.

9.10. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

9.10.1. Tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

9.10.2. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

9.10.3. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų CVP IS priemonėmis;

       9.10.4. pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų  reikalavimų (pasiūlymo nepasirašė konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.);

       9.10.5.  Tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

       9.10.6. visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

       9.10.7.  buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško CVP IS priemonėmis kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

9.11. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Tiekėjas informuojamas CVP IS priemonėmis.

9.12. Perkančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti supaprastintą pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jas apmokėti ir pan.). Perkančioji organizacija nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja dalyvius apie supaprastinto pirkimo nutraukimą. Taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar pradėti pirkimą iš naujo.

 

X.                 PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

10.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

 

XI.              PASIŪLYMŲ EILĖ, SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES SUDARYMO

11.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi:

     11.1.1. kainos didėjimo tvarka;

     11.1.2. jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

     11.1.3. pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

11.2. Perkančioji organizacija nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymų eilės sudarymo dienos,  raštu CVP IS priemonėmis Tiekėjams praneša apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą bei priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį.  Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.

11.3. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu jis nebuvo atmestas pagal konkurso sąlygų nuostatas. Jeigu bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime bus nurodytos tokio sprendimo priežastys.

11.4. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas (15 (penkiolikos) kalendorinių dienų laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos). Šis atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas Tiekėjas yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.

11.5. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas raštu CVP IS priemonėmis,  jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Tiekėjas privalo nedelsiant raštu CVP IS priemonėmis pranešti perkančiajai organizacijai, ar sutinka pasirašyti pirkimo sutartį.

11.6.  Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu CVP IS priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto termino neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

11.7. Sudarius pirkimo sutartį, kitiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas perkančioji organizacija raštu CVP IS priemonėmis išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis ir sutartyje nurodyta kaina.

 

XII.           PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

12.1. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):

     12.1.1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo teikėjams dienos. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

     12.1.2.  per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

12.2. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

12.3. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

12.4. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.

12.5. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

12.6. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams.

12.7. Ieškinys teismui gali būti teikiamas Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais pagrindais ir tvarka. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Apygardos teismai nagrinėja šias bylas kaip pirmosios instancijos teismai.

12.8. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.

12.9.  Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo ginčo metu (jei tokių bus) taikant laikinąsias apsaugos priemones perkančioji organizacija kreipsis į teismą su prašymu reikalauti iš ieškovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo pagal Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 1 dalies nuostatas.

 

XIII.        PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

13.1.    Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Perkančioji  organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

13.2.    Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija, pateikiama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

             13.3.  Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 4 priede - Rangos sutarties projektas.       

____________________

 


 

Pirkimo sąlygų 1 priedas

 

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas, Įgaliotoji organizacija)

 

PASIŪLYMAS

„Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g.– Vilniaus g., Molėtų mieste„ Projektavimo paslaugų ir darbų pirkimui

 

____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

El. pašto adresas

 

 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime;

2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

 

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mūsų siūloma kaina:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina, Eur be PVM

PVM

Kaina, Eur su PVM

1.

Šilumos tiekimo tinklo modernizacija

 

nepildoma

 

nepildoma

 

nepildoma

 

 

 

 

 

1.1

Techninio  ir darbo  projektų parengimas

 

 

 

1.1

Statybos darbai

 

 

 

1.2

Kitos išlaidos *

 

 

 

 

Pasiūlymo kaina be PVM:

/nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais/

 

PVM:

/nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais/

 

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM):

/nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais/

 

 

 

* Kitoms išlaidoms priskiriama: (įskaitant, bet neapsiribojant) informacinių ir aiškinamųjų stendų įrengimas, mokesčių, draudimo, techninės dokumentacijos objekto pripažinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo išlaidos (kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija ir kt.) ir visos kitos Rangovui priklausančios  pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus išlaidos.

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

 

Eil.Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus*:

 

NNr.

Subrangovo pavadinimas

Darbai, kuriuos atliks subrangovas

Sutarties dalis, kurią vykdys subrangovas, procentais (%)

 

 

 

 

 

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai ir pateikti tai patvirtinančius, subrangovus įpareigojančius, dokumentus (subrangos sutarties kopiją arba kitą subrangovą įpareigojantį dokumentą). Jei tiekėjas nenurodys subrangovų, Įgaliotoji organizacija laikys, kad tiekėjas subrangovų nepasitelks.

 

 

 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

___________________________________

_______________________________________________________________________________ .

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija3:

Eil. Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumento pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas***)

 

(Parašas***)

 

(Vardas ir pavardė***)

 

             

 

 

***Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

                                      

 

 

                                      Pirkimo sąlygų 2 priedas

                                                                                                                                                                         

                                                                           Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________

(Adresatas (Perkančioji organizacija))

 

TIEKĖJO DEKLARACIJA

 

_____________Nr.______

              (Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

 

1. Aš, ______________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

                                                                                (Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

___________________________________________________________________________ ,

skelbtame ___________________________________________________________________________ ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris numeris ir  (arba) nuoroda į CVP IS)

 

 

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį rangovui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba rangovui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą rangovui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

             Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

               2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas*)

 

(Parašas*)

 

(Vardas ir pavardė*)

 

 

 

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

 

 [1] Šio punkto nuostata taikoma juridinio asmens dalyviui, kuris yra fizinis asmuo ir turi paprastą balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas). Ši nuostata taikoma tik fiziniam asmeniui, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnis už nusikalstamą bankrotą numato laisvės atėmimo bausmę, t. y. sankcijos pobūdis lemia, kad ji gali būti pritaikyta tik fiziniam asmeniui. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, minėta paraiškos ar pasiūlymo atmetimo sąlyga netaikoma.

[2]* Suma nurodyta be PVM, nes vadovaujantis LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsniu, PVM neapmokestinamas finansinių garantijų ir laidavimų teikimas, taip pat suteiktos finansinės garantijos ar laidavimo priežiūra.