Bazinės šilumos ir karšto vandens kainos

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 

                                                                           NUTARIMAS

 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA“ ŠILUMOS BAZINĖS                            KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO 

2017 m. birželio 30 d. Nr. O3E-279

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi bei Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2016 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. 8-230 pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą bei 2017 m. sausio 30 d. raštu Nr. 8-39, 2017 m. vasario 2 d. raštu Nr. 8-43, 2017 m. vasario 6 d. raštu Nr. 8-45, 2017 m. vasario 10 d. raštu Nr. 8-59, 2017 m. vasario 20 d. raštu Nr. 8-72, 2017 m. kovo 8 d. raštu Nr. 8-84, 2017 m. kovo 10 d. raštu Nr. 8-91 bei 2017 m. kovo 22 d. raštu Nr. 8-99 pateiktą papildomą informaciją ir (ar) paaiškinimus, Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2017 m. birželio d. pažymą Nr. O5E-159 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

1. Nustatyti Bendrovei iki 2020 m. birželio 30 d.: 1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:

1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,70 + THG,KD, dedamąsias:

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,70 ct/kWh;

1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;

1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,04 ct/kWh;

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,70 + TH,KD, dedamąsias:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,70 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;

1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:

1.2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidutinei galiai) – 12,39 Eur/kW per mėnesį;

1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 19,69 Eur/mėn.;

1.2.2.3. kintamąją dalį – TH,KD;

1.3. šilumos perdavimo kainas:

1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,74 + THT,KD, dedamąsias:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,74 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;

1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:

1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,40 Eur/kW per mėnesį;

1.3.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) – 7,18 Eur/mėn.;

1.3.2.3. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – THT,KD;

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,11 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,77 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,05 Eur/mėn.

2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD formules: Eil. Nr

 

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos kintamoji dedamoji

THG,KD = TH,KD = 0,12 + ((2 429,79 x pHG, med b) + (9,01 x pHG, m + 84,07 x pHG, med )) / (25 208 100 / 100)

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = 0,05 + (4 115 100 x TH ) / 21 093 000

3.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina

TH = 1,70 + TH,KD 

 

čia:  

pHG, med b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne);

pHG, m – mazuto kaina (Eur/tne);

pHG, med – malkinės medienos kaina (Eur/tne).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Komisijos pirmininkė                                                                       Inga Žilienė

 

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MOLĖTŲ ŠILUMA“

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

2017 m. birželio 30 d. Nr. O3E-280

       Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos“, ir įvertinusi uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ 2017 m. vasario 20 d. per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (reg. Nr. R1-1895) pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą, 2017 m. kovo 10 d. raštu Nr. 8-91 pateiktą papildomą informaciją ir (ar) paaiškinimus bei atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2017 m. birželio d. pažymą Nr. O5E-159 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Komisija

n u t a r i a:

Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“ karšto vandens kainos (be pridėtinės vertės mokesčio), išreiškiamos formule 0,20 + Tkv kd, dedamąsias:

1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,20 Eur/m3.

2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd:

2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

 

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (56,67 x Tš) + (1,11 x Tgv) + (0,030 x Tgv pard)

 

 

2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

 

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,00 x Tš) + (1,00 x Tgv) + (0,030 x Tgv pard)

 

 

 čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams (Eur/m3);

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

 

 Komisijos pirmininkė                                                                                                Inga Žilienė