Aiškinamasis raštas

2016 METŲ METINIŲ  FINANSINIŲ  ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. 1

  

2017 m. vasario 27 d.

 

I. BENDROJI DALIS

1.      Įregistravimo data   

 

                      UAB „ Molėtų šiluma“ ( toliau - Bendrovė) buvo įregistruota 2000 08 16, rejestro Nr. AB03-5.

2004 m. lapkričio mėn. 17 d. įmonės   kodas 6761017 pakeistas  į kodą 167610175.

                       Bendrovė yra juridinis asmuo, turi apvalų antspaudą ir sąskaitą AB DnB banko Molėtų skyriuje. Buveinės adresas: Mechanizatorių  g. 7, Molėtai.

Bendrovė  filialų ir  atstovybių neturi.          

2.      Finansiniai metai

       Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio mėn. 1 d., baigiasi gruodžio mėn. 31 d.

3.      Finansinis turtas     

       Bendrovė turi finansinį turtą, kurio vertė 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. sudarė 2636 Eur.

       2016 m. gruodžio 31 d. bendrovė turi  1010  UAB “Šilumos ūkio servisas“ akcijų, kurių nominali vienos akcijos  vertė 2,61 Eurai.       

          

4.      Bendrovės veikla 

 

       Bendrovės pagrindinė veikla - garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas.

       Kita bendrovės veikla - šilumos tiekimo sistemų eksploatacija Giedraičiuose ir Naujasodyje.

5.      Darbuotojų skaičius

          Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius per praėjusius 2015 finansinius metus ir per ataskaitinius 2016 metus buvo - 32.

6.      Ataskaitinių finansinių metų informacija 

-                finansinių ataskaitų valiuta nuo 2015 01 01 yra euras;

-                 apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus atsiradusių skirtumų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis 8 Eur, sąnaudomis 2 Eur;

-                 apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus susidariusių skirtumų suma, pateikta nuosavo kapitalo dalyje (aiškinamojo rašto 10 dalis);

-                 neeiliniu visuotiniu akcininkų sprendimu priimta dėl įmonės akcijų nominalios vertės nustatymo eurais, įstatinio kapitalo nustatymo eurais ir įstatų naujos redakcijos tvirtinimo. Įstatų pakeitimas užregistruotas Juridinių asmenų registre.  

II. APSKAITOS POLITIKA 

1.      Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- verslo apskaitos standartus;

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;

- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;

Įmonė pagal 2015 07 01 naujai įsigaliojusį LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą priskiriama prie mažų įmonių kategorijos, kadangi ne mažiau  kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių: pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų; vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

Įmonės finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: balansas; pelno (nuostolių) ataskaita; aiškinamasis raštas ir metinis pranešimas.

UAB “Molėtų šiluma“ finansinė atskaitomybė yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartais.

2016 12 31 d. UAB “Molėtų šiluma“ balanse parodytas turtas įkainotas:

a) nematerialusis turtas – iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizacijos ir vertės sumažėjimo sumas;

b) ilgalaikis materialusis turtas -  iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimo

ir vertės sumažėjimo sumas;

c) atsargos - įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė;

d) gautinos sumos - grynąją verte, atėmus abejotinas skolas.  

2. Nematerialiojo turto apskaitos politika      

                      Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės  ir netiesioginės ekonominės naudos. Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse parodytas likutine verte, iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

                      Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, amortizacijos laikotarpis 3 metai. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms.

3. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio vertė didesnė kaip 434 Eur. Šilumos skaitiklių grupei vertė didesnė kaip 210 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nustatoma 0,29 Eur, o naujam turtui nuo 2015 01 01 1 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės pardavimo savikainai (gamyboje naudojamo turto) ir veiklos sąnaudoms. Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo  (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita:

 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes

 

Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis

Pagerina turto naudingąsias savybes

 

Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina.

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką

 

Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis

Nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę

Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis

 

 

                      4. Finansinis turtas.

                      Finansinis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina.

5.      Atsargos

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Atsargų vertė mažinama nukainuojant arba nurašant pasenusias atsargas. 

6.      Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitomos ir balanse atvaizduojamos įsigijimo savikaina. Gautinoms sumoms priskiriama pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos. Požymiai, kuriais remiantis pirkėjų skola pripažįstama abejotina:

-          kai skola buvo priteista ir gautas iš antstolių kontoros patvirtinimas, kad turto nerasta;

-          kai skola buvo priteista, bet pagal teismo sprendimą nemokama daugiau kaip 36 mėn.. 

7.      Piniginis turtas

Piniginiam turtui  priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai.

8.      Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą.

9.      Sąnaudos

Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąja verte. Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos finansinėse ataskaitose  pateikiamos pelno (nuostolių)  ataskaitoje. 

10. Dotacijos ir subsidijos 

Dotacijų apskaita  tvarkoma kaupimo principu, gautos dotacijos pripažįstamos panaudotomis

 tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. Skirta dotacija visa

 suma užregistruojama kaip gautina ar gauta dotacija. Gauta dotacija pripažįstama panaudota

dalimis, mažinant balanso straipsnį ”Dotacijos, subsidijos” tiek, kiek to turto nudėvima ir

mažinamas atitinkamas sąnaudų (nusidėvėjimo) straipsnis.

Nepanaudotas dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje ”Dotacijos, subsidijos”.

Dotacijų apskaitai skirtos 3511, 3512, 3513 sąskaitos.

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1.      Nematerialusis turtas 

                      Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina metų pradžioje 6327,40 Eur, finansinių metų pabaigoje 6327,40 Eur.

 Sukaupta amortizacijos suma laikotarpio pradžioje 3201,32 Eur, laikotarpio pabaigoje 5091,20 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos 1889,88 Eur, ji pelno (nuostolių) ataskaitoje yra prie bendrųjų ir administracinių veiklos sąnaudų.

Nematerialaus turto, visiškai amortizuoto, tačiau dar naudojamo veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 2745 Eur.  

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis

 

Nematerialiojo turto grupės

Vidutinis amortizacijos laikotarpis (metais)

Plėtros darbai

 

Prestižas

 

Patentai, licencijos

 

Programinė įranga

3

 

 

Nematerialusis turtas (Eur)

 

Rodikliai

Plėtros darbai

Presti-žas

Patentai, licencijos

Programinė įranga

Kitas nemate-rialusis turtas

Iš viso

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

3126

 

3126

a) Įsigijimo savikaina

 

 

 

6327

 

6327

2015 m. gruodžio 31 d.

Pasikeitimai per 2016 m.:

 

 

 

 

 

 

 - turto įsigijimas

 

 

 

 

 

 

 - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas

   turtas (-)

 

 

 

 

 

 

 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

 

 

 

 

 

 

2016 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

6327

 

6327

b) Amortizacija

 

 

 

3201

 

3201

2015 m. gruodžio 31 d.

Pasikeitimai per 2015 m.:

 

 

 

 

 

 

 - finansinių metų amortizacija

 

 

 

1890

 

1890

 - atstatantieji įrašai (-)

 

 

 

 

 

 

 - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto

   turto amortizacija (-)

 

 

 

 

 

 

 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

 

 

 

 

 

 

2016 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

5091

 

5091

c) Vertės sumažėjimas

 

 

 

 

 

 

2015 m. gruodžio 31 d.

Pasikeitimai per 2016 m.:

 

 

 

 

 

 

 - finansinių metų vertės sumažėjimas

 

 

 

 

 

 

 - atstatantieji įrašai (-)

 

 

 

 

 

 

 - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto

   turto vertės sumažėjimas (-)

 

 

 

 

 

 

 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

 

 

 

 

 

 

2016 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

 

 

d) Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.

    (a) - (b) - (c)

1236

1236

  

2.      Ilgalaikis materialusis turtas 

                     

                      Praėjusių finansinių metų (2016 01 01) balanse buvo parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šiuose  straipsniuose: pastatai ir statiniai 2312836 Eur,  mašinos ir įrengimai 519422 Eur, transporto priemonės 120023 Eur, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 89417 Eur.

      Per finansinius metus įsigyta ilgalaikio materialiojo turto 11957 Eur. Ataskaitiniais metais nurašyto turto likutinė vertė 180 Eur. Priskaityta nusidėvėjimo už metus 205636 Eur. Materialaus turto, visiškai nudėvėto, tačiau dar tebenaudojamo veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 1861911 Eur.

Bendrovė pagal panaudos sutartis nėra gavusi ir perdavusi ilgalaikio turto. Ilgalaikio turto nuvertėjimo požymių per ataskaitinius metus nenustatyta.                

Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas parodomas pateiktoje lentelėje.

 

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

 

 

Rodikliai

Žemė

Pastatai ir stati-niai

Mašinos ir įrengi-mai

Trans-porto priemo-

nės

Kita įranga, prietai-

sai, įran-

kiai ir  įrenginiai

Nebaigta statyba

Kitas materia-lusis turtas

Iš viso

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.

2312836 

519422

299

89417

0

2921974

a) Įsigijimo savikaina

3999286 

3029583 

120023

568530

 

7717422

2015 m. gruodžio 31 d.

Pasikeitimai per 2016 m.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 - turto įsigijimas

 

 

 

 8182

3775

5550

 

17507

 - perleistas ir nurašytas

   turtas (-)

 

-96528

-939

 

-3481

 

 

-100948

 - perrašymai iš vieno

   straipsnio į kitą + / (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. gruodžio 31 d.

 

 3902757

3028644

128205

568824

5550

 

7633980

b) Perkainojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. gruodžio 31 d.

Pasikeitimai per 2016 m.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 - vertės padidėjimas

   (sumažėjimas) + / (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 - kitiems asmenims

   perleisto ir nurašyto

   turto perkainojimas (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 - perrašymai iš vieno

   straipsnio į kitą + / (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. gruodžio 31 d.

0

c) Nusidėvėjimas

1686450 

2510161

119724

479113

 

 

4795448

2015 m. gruodžio 31 d.

Pasikeitimai per 2016m

 

 

 

 

 

 

 

 

 - finansinių metų

   nusidėvėjimas

100041

105216

779

72498

 

 

278534

 - atstatantys įrašai (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 - kitiems asmenims

 - perleisto ir nurašyto

  turto nusidėvėjimas (-)

 

-73948

-778

 

-3463

 

 

-78189

 - perrašymai iš vieno

   straipsnio į kitą + / (-)

 

 

 

 

-51420

 

 

 -51420

2016 m. gruodžio 31 d.

 

1712543 

 2614600

120504

496728

 

 

4944374

d) Vertės sumažėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. gruodžio 31 d.

Pasikeitimai per 2016 m.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 - finansinių metų vertės

   sumažėjimas

 

 96528

 939

 

 3481

 

 

 100948

 - atstatantys įrašai (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 - kitiems asmenims

 - perleisto ir nurašyto

   turto vertės

   sumažėjimas (-)

 

 -96528

 -939

 

 -3481

 

 

 -100948

 - perrašymai iš vieno

   straipsnio į kitą + / (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. gruodžio 31 d.

 

 0

 0

 

 0

 

 

 0

e) Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.

 (a) + (b) - (c) - (d)

 

2190215

414044

7702

72096

5550

 

2689607

 

 

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 2689607 Eur: Pastatai ir statiniai 2190215 Eur; Mašinos ir įrengimai 414044 Eur; Transporto priemonės 7702 Eur; Kita įranga, prietaisai įrankiai, įrankiai ir įrenginiai 72096 Eur; Nebaigta gamyba 5550 Eur.

Taikomos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos pagal turto grupes pateiktas lentelėje,

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpis

 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės*

Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis (metais)

Pastatai ir statiniai

20-50

Mašinos ir įrengimai

7-16

Transporto priemonės

7

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

5-10

 

 

                      2013 m. lapkričio 27 d. įmonė sudarė sutartį su UAB „Molėtų radijas ir televizija“ (toliau tekste MRTV) ir įsipareigoja nuo 2013 m. gruodžio 1 d. leisti MRTV naudotis katilinės, esančios Mechanizatorių g. 7, Molėtuose, kamino aikštele duomenų perdavimo, paslaugų tiekimo įrenginių sumontavimui ir eksploatavimui. Išnuomoto turto pradinė vertė yra 125899,61 Eur. Sutartis galioja iki atskiro šalių susitarimo.  

3.      Finansinis turtas  

Metų pabaigoje finansinio turto vertė 2636,10 Eur. Tai UAB “Šilumos ūkio servisas“ akcijos, kurių nominali vienos akcijos vertė 2,61 Eur. Akcijų skaičius 1010 vnt. 

4.      Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 

Atsargos finansinėje atskaitomybėje pateikiamos faktine jų įsigijimo savikaina. Bendra atsargų vertė 2016-12-31 156843 Eur: t. sk. technologinis kuras 105550 Eur, rezervinis kuras (mazutas) 12717 Eur,  įvairios medžiagos 15274 Eur, apsauginiai ir darbo drabužiai 191 Eur, mažavertis inventorius 234 Eur, atsarginės dalys 184 Eur, automobilinis kuras 758 Eur, nelikvidžių atsargų nuvertinimas -645 Eur, ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti – 22580 Eur.

Bendrovė remiantis 2016 11 16 valdybos posėdžio protokolu Nr. 6  iš ilgalaikio turto grupės pastatai ir statiniai išlaidavo į atsargas 5 ilgalaikio turto vienetus skirtus parduoti: pirties boilerinė, mokyklos boilerinė, boilerinė Liepų didžioji, boilerinė Nr. 3, MSMV kvartalo boilerinė. Bendra šių boilerinių įsigijimo savikaina sudaro 96528 Eur.

 

 

                      2016 m. balanse įvyko duomenų pergrupavimas, atsirado eilutė - Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos (Dėl naujų verslo apskaitos standartų galiojančių nuo 2016 m. sausio 1 d.). Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai įmonė per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos. Šios sąnaudos sudarė: 2016 12 31d. -  1715 Eur, o 2015 12 31 – 1669 Eur. Tai draudimo sąnaudos, metinis programos aptarnavimo mokestis.

              5.  Gautinos sumos, pirkėjų įsiskolinimas

Bendras gautinų sumų likutis 2016 12 31  223301 Eur, (2015 12 31 sudarė 183668 Eur) iš jų:

1.  Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį 7694 Eur

2. Kitos gautinos skolos: 2016 12 31 sudarė 18990 Eur, tai UAB „Baltpool“ (birža) pervesta suma, kaip prekybos užtikrinimo priemonė biokuro pirkime.

3.  Pirkėjų skolų apskaitai naudojama sąskaita 2411 (Pirkėjų įsiskolinimas).

Pirkėjų įsiskolinimas finansinių metų pradžioje 176304 Eur, finansinių metų pabaigoje 202300 Eur.

4.    Skolos įmonei, pagal įsiskolinusių vartotojų abejotinų skolų suvestinę iškeliamos į s-tą 2419 (Abejotinos skolos). Metų pabaigoje abejotinos pirkėjų skolos sudaro 5832 Eur.

Įmonė skolas pripažįsta abejotinomis pagal šiuos kriterijus:

-          Vartotojai, iš kurių skola buvo priteista, bet pagal teismo sprendimą nemokama daugiau 36 mėn.

-          Vartotojai, iš kurių skola buvo priteista ir gautas antstolės patvirtinimas, kad turto nerasta.  

Didžiausias pirkėjų įsiskolinimas 2016 12 31   Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė 6768 Eur.

Tai priskaitymas už gruodžio mėn. suvartotą šilumos energiją. 

 6.    Piniginis turtas 

Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta - eurais.

 

Įmonės pinigai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

Kasoje

-

-

Banke

1432123

1176248

Visa Business Electron kortelės sąskaita

159

229

Pinigai kelyje

12616

7280

Iš viso:

1444898

1183757

 

Pinigai kelyje – tai vartotojų įsiskolinimas sumokėtas į bankus, bet į bendrovės s-tą dar nepervestas.                   

7.         Pajamos 

                      Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t .y apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Bendrovės pajamas už 2016 m. sudaro:

1. Tipinės veiklos pajamos už šildymą ir karštą vandenį  1205745 Eur.

2. Kitos veiklos pajamos 32239 Eur.

3. Finansinės veiklos pajamos 2144 Eur.

Pardavimo pajamų detalizavimas (Eur)

 

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

Pajamos už parduotą šilumą

871432

764474

Pajamos už vandens pašildymą

96632

87677

Pajamos už vandenį

72697

72860

Šiluma per karšto vandens sistemą

149876

138271

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis

15108

15107

Iš viso:

1205745

1078389

 

 

 

 

8.      Sąnaudos

 

                      Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Sąnaudos patikimai įvertinamos tikrąja verte. Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos finansinėje atskaitomybėje pateikiamos pelno (nuostolio) ataskaitoje.

 Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos (Eur)

 

 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

Finansinių ataskaitų audito

1480

1130

Užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų

 

 

Konsultacijų mokesčių klausimais

 

 

Kitų paslaugų

 

 

Iš viso:

1480

1130

 

                     

                              Įstatinis kapitalas

 

   Įstatinis kapitalas yra 3.443.741,30 Eur. Jį sudaro 1.187.497 akcijų, iš jų  1.187.406 -  savivaldybės akcijos ir 91 – fizinių asmenų akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.

    Įstatinis kapitalas padidėjo dėl euro įvedimo nuo 2015 01 01d. Įmonė litais išreikštą įstatinio kapitalo sumą 11.874.970 Lt perskaičiuoja į ekvivalentą eurais pagal perskaičiavimo kursą ir nustatytą apvalinimo principą:

                          11.874.970/3,45280=3.439.229,03     Eur                (3.439.229,03-3.439.228,81=0,22ct Skirtumas įtrauktas į finansinės veiklos sąnaudas)

                          Paprastųjų akcijų nominalioji vertė eurais apskaičiuojama visų išleistų šios klasės akcijų nominaliąją vertę litais padalijant iš perskaičiavimo kurso ir šios klasės akcijų skaičiaus: 1.187.497*10 Lt/3,45280/1.187.497=2,8962 Eur. Gauta reikšmė apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio ir gaunama 2,90 Eur.

                          Galutinį įmonės įstatinio kapitalo dydį eurais sudaro visų pasirašytų įmonės akcijų nominaliųjų verčių eurais ir euro centais suma:

                           1.187.497*2,90 Eur = 3.443.741,30 Eur

                          Perskaičiavus litais išreikšto įstatinio kapitalo dydį, įmonė į pelną dėl euro įvedimo  2015 metų finansinės veiklos sąnaudas įtraukia 4512,27 Eur (3.443.741,30 – 3.439.229,03).

 

 

9.      Pelno paskirstymo projektas

 

Straipsniai

Suma, Eur

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje

4022

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

92030

Rezervas ilgalaikio turto įsigijimui

360000

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

-

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

-

Pervedimai iš rezervų

-

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)

456022

Pelno paskirstymas:

 

- į privalomąjį rezervą

50000

- rezervas ilgalaikio turto įsigijimui

253000

- rezervas investicinio projekto vystymui

150000

Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3052

 

 

 

 

10.  Dotacijos, subsidijos

 

 

 

Dotacijos, subsidijos

                             

(Eur)

     

Dotacijų (subsidijų) rūšis

Likutis laikotarpio pradžioje

Gautos dotacijų (subsidijų) sumos

Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos

Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos

Grąžintos dotacijų (subsidijų) sumos

Likutis laikotarpio pabaigoje

 
 
 

 

                   

 

   

 

 

Dotacija konden. ekonomaizeriui

62518

 

 

5067

 

57451

 

Dotacija vamzdynams

41305

 

 

1665

 

39640

 

Dotacija vamzdynams

439392

 

 

16635

 

422757

 

Viso:

543215

 

 

23367

 

519848

 

 

 

                     

 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

 

Per vienerius metus  mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  2015 12 31 sudarė 59998 Eur , o 2016 12 31 sudaro 79795 Eur iš jų:

                                                                             2016 metai                                               2015 metai

    - skolos tiekėjams                                                      44997 Eur                                                25302 Eur

         - gauti išankstiniai apmokėjimai                                  1540 Eur                                                  1144 Eur

- pelno mokesčio įsipareigojimai                                9550 Eur                                                  13024 Eur

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                 10832 Eur                                                14875 Eur

t. sk. atostoginių kaupiniai                                           8270 Eur                                                  7475          Eur     

VSD įmokos nuo atostoginių kaupinių                       2562 Eur                                                  2316 Eur

atidėjiniai išeitinėms pašalpoms                                   3882 Eur

atidėjiniai VSD įmokų kaupiniams nuo

išeitinių pašalpų                                                                 1202 Eur

     - kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai

       įsipareigojimai                                                                   12876 Eur                                                5653 Eur

2016 metais gruodžio mėn. buvo panaikinti pensijų įsipareigojimų kaupiniai pagal 31VAS 53 punktą. Kadangi įsipareigojimas atsiranda ne dėl darbuotojo atliekamo darbo, o dėl darbo santykių su juo nutraukimo. Todėl išeitinės išmokos įmonei ateityje ekonominės naudos neteiks, apskaičiuotą jų sumą įmonė turėtų pripažinti ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir trumpalaikiais įsipareigojimais.

 

SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

Sandoriai su įmonės vadovais (Eur)

 

Rodikliai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

Likutis finansinių metų pabaigoje

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:

54495

48072

0

1) pagrindinis darbo užmokestis

2) išeitinės kompensacijos

3) premijos

4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su

    darbo santykiais

53136

45415

0

 

 

 

1359

2657

 

 

 

 

B. Apmokėjimas akcijomis

 

 

 

C. Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos paskolos

 

 

 

D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu

 

 

 

E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinų skolų suma

 

 

 

F. Kitos reikšmingos sumos

 

 

 

Vidutinis vadovų skaičius per metus

3

3

3

 

 

 

11.   Informacija apie pelno mokestį

 

 

Rodikliai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

103189

109621

Neapmokestinamos pajamos

-1118

-1231

Neleidžiami atskaitymai

26720

10821

Apmokestinamasis pelnas (mokestiniai nuostoliai)

101557

102827

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis

15234

15424

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

0

0

Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

15234

15424

 

 

Duomenys, pateikti metinėse finansinėse ataskaitose, pagrįsti turto, kuriuo įmonė disponavo 2016m. pabaigoje, inventorizavimu. Turtas, gautinos sumos, įsipareigojimai ir pinigai inventorizuoti  lapkričio - gruodžio mėnesiais.

 

             2016 m. gruodžio  mėn. VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) ir UAB „Molėtų šiluma“ sudarė projekto „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. -  Vilniaus g. Molėtų mieste“, sutartį. LVPA peržiūrėjo UAB „Molėtų šiluma“ pateiktus pirkimo dokumentus (pirkimo sąlygas ir susijusius dokumentus, skelbimą apie pirkimą) ir jiems pritaria.

 

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingų įvykių nebuvo 

             

 

Direktorius                                                                                                                                         Juozas Kuliešius

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                                                                                          Lina Grainienė